รายชื่อโครงงานพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(MBA)ปีการศึกษา 2552

รหัส

ชื่อ

นามสกุล

ชื่อเรื่อง

ที่ปรึกษา

ปี

B1625

กฤติญาณัฏฐ์

เตชะสุขถาวร

 • กรณีศึกษา กลยุทธ์การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพของธุรกิจโรงภาพยนตร์

รศ.บุญเสริม
วิมุกตะนันทน์

2552

B1626

กนกวรรณ

ธันวารชร

 • แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์คลีนิกทันตกรรมไทยสไมล์

รศ.ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย

2552

B1627

กัลยาณี

จันทรพิกุล

 • แผนธุรกิจสิ่งทอ
  Business plan for textile (Knit Fabric)

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1628

กิตติพงษ์

กุลรัตนสินสุข

 • แผนธุรกิจการตั้งโรงพิมพ์บรรจุภัณฑ์ประเภทฉลากในประเทศเวียดนาม

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1629

จีระพจน์

ศรีเจริญ

 • แผนการตลาดบ้านสวัสดีอพาร์ทเม้นท์

รศ.ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย

2552

B1630

จีราวัฒน์

ประจักษ์วงศ์

 • แผนธุรกิจสำหรับเว็บไซต์ ไลฟ์สไตล์
  เอ็กซ์พลอเรอร์ดอทเน็ต

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1631

จุไรรัตน์

จิตรเจริญวรกิจ

 • แผนธุรกิจสำหรับ Modern Tooling Shop Co., Ltd.

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1632

ชลิต
Chalit

โรจนวิทย์สกุล
Rojanavitsakul

 • การปรับปรุงกระบวนการคอลเซนเตอร์ ของบริษัท ABC Leasing จำกัด
  A case study to improve working process of ABC Leasing Call Center

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1633

ชุติมา
Chutima

เลิศทรัพย์ถาวร
Lertsubthaworn

 • การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานผลิต
  ไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วระดับชุมชน
  The feasibility study for setting up an Community Biodiesel Factory from recycle waste cooking oil

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1634

ญาณวิทย์
Yannawit

ชุ่มเย็น
Choomyen

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา บริษัท เอซีที เครื่องหนัง (ประเทศไทย) จำกัด
  Human resource management: A case study of ACT Leather (Thailand) Co., Ltd.

รศ.ดร.อนันต์ชัย
คงจันทร์

2552

B1635

ดารณี
Daranee

ศศานนท์
Sasanon

 • แผนกลยุทธ์ บริษัท คิงส์ จำกัด
  Strategic plan for King Co., Ltd.

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1636

ดำรง
Dumrong

ติรสุวรรณสุข
Tirasuwannasak

 • แผนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทสำหรับการรับวางระบบ SAP Business One
  Established company for SAP Business One Implementation –Business plan

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1637

เทอดยศ
Thoetyot

ผจงศิลป์วิวัฒน์
Phachongsinwiwat

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจ Studioถ่ายภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาล Kids & Friend Studio
  Kids & Friend Studio feasibility study

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1638

ธนัท

ขัตตินานนท์

 • แผนกลยุทธ์ธุรกิจบริษัท ไอเอสเอส เรสโซลูชั่น จำกัด

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1639

ธวัชชัย

บุญยฤทธิ์กิจ

 • ทัศนคติของผู้บริโภคต่อสื่อโฆษณาในเกมส์คอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1640

นุชจรีย์

วัชระดนัย

 • กรณีศึกษา การบริหารจัดการคลังสินค้าและวัสดุคงคลังของบริษัทดารามิค (ประเทศไทย) จำกัด

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1641

บุญธรรม

ศิลาพัชรนันท์

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดธุรกิจร้านยา บนถนนประชาอุทิศ

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1642

เบญจรงค์

คำมะนิด

 • แผนพัฒนาสำนักตรวจสอบภารในมุ่งสู่มาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง

รศ.ดร.พรอนงค์
บุษราตระกูล

2552

B1643

ประภา

เตชะธัญญกุล

 • แผนกลยุทธ์เพื่อการผลิต Disc Break รถจักรยานยนต์ สำหรับ OEM และAfter Market กรณีศึกษา บริษัทเดโชโมลด์ & ไดคาสติ้ง จำกัด

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1644

ปสงค์จิต

แก้วแดง

 • การวางกลยุทธ์อย่างยั่งยืนของบริษัทเรดแลนด์-สเคป จำกัด

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1645

พจมาลย์

อิงคณิสาร

 • แผนธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสตรีที่มีรูปร่างพิเศษ “Pround” ของบริษัทประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1646

ภากร

สุรเชาว์ตระกูล

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการขนถ่ายสินค้าของเรือบรรทุกสินค้าทั่วไป

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1647

ภาคภูมิ

เจียมจรัส

 • การศึกษาความเหมาะสมของธุรกิจบริการหลังการขายสำหรับบริษัท แองโกล-ไทย จำกัด

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1648

ภารวี

พิชญโยธิน

 • เรียนการสอนผ่านสื่ออีเล็คทรอนิกส์ที่พัฒนาด้วยซอฟต์แวร์เสรี

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1649

ภูดิท

พึ่งจันทรเดช

 • แผนกลยุทธ์โรงพยาบาลเอ็นเคที

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1650

มงคล

กิตติภัทรพล

 • แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ วังดุมเมเท่นแคมป์
  (ศูนย์เรียนรู้พลังงานเพื่อการศึกษา

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1651

รัชนีวรรณ

จงสุวรรณวัฒนา

 • การจัดการโซ่อุปทานของบริษัทผู้นำเข้ายา : กรณีของบริษัท A

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1652

ลดาวัลย์

ใจโต

 • การสร้างความสมดุลของจำนวนพนักงานชายและหญิงในองค์กรเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แผนกลยุทธ์การสร้างความสมดุลของพนักงานชายและหญิงของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1653

ลัดดาวัลย์

หวังวงศ์ไพบูลย์

 • แผนกลยุทธ์โรงแรมABC

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1654

วันจันทร์

พงษ์เสถียรศักดิ์

 • แผนกลยุทธ์ของธุรกิจสินเชื่อธนาคาร ABC จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1655

วิจิตราพร

จันทร์ม่วง

 • การศึกษาแผนกลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของบริษัท โอ๋-เอ๋ มอเตอร์ จำกัด

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1656

วิชัย

ศรีประเสริฐยิ่ง

 • แผนกลยุทธ์ธุรกิจสำหรับบริษัทบินอัตโนมัติ จำกัด

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1657

วิรัช

อนันต์รัตนกุล

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ บริเวณถนนสุขุมวิท ใกล้แยกอโศก

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1658

วีระวงค์

วงศ์วัฒนะเดช

 • แผนการตลาดปูนเสือซูปเปอร์ในจังหวัดระยอง

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1659

วีระศักดิ์

จงเจริญพรชัย

 • การศึกษาการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่สำหรับเตาหลอมแก้ว

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1660

ศราธร

แสงเขียว

 • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจอพาร์ตเมนต์ให้เช่าย่านซอยอารีย์

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1661

ศรีพงษ์

เดชวรสุทธิ

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1662

ศศภัทร

แสงทวี

 • ความพอใจในงานของพนักงานขาย กรณีศึกษา บริษัทจักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

รศ.ดร.อนันต์ชัย
คงจันทร์

2552

B1663

สมชาย

รังษีธนานนท์

 • ปัจจัยสื่อของสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1664

สมมาตร

พรหมคุณากร

 • กรณีศึกษา : การออกแบบระบบประกันคุณภาพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1665

สมศักดิ์

ถาวรวัฒนยงค์

 • การวางแผนกลยุทธ์การตลาดของบริษัท ทริปเปิ้ลแอนด์แก๊งค์ จำกัด

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1666

สิรภพ

ลิขิตขจร

 • ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 กรณีศึกษาบริษัท เพรสซิเด้นท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

รศ.ดร.อนันต์ชัย
คงจันทร์

2552

B1667

สิรวัจน์

สุทธิสิทธิ์

 • แผนการตลาดผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง “Q-Rice” บริษัท เจียเม้ง จำกัด

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1668

สิริพร

รัตนศิริวิไล

 • แผนกลยุทธ์ของบริษัท ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1669

สุภานัน

เลิศเอกธรรม

 • แผนกลยุทธ์โรงพยาบาล A

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1670

สุภาวดี

ไกรพิทักษ์กุล

 • แผนกลยุทธ์ของร้านสะดวกซื้อในสถานีน้ำมัน กรณีศึกษาบริษัทค้าปลีก จำกัด

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1671

สุรศักดิ์

นิตติวัฒน์

 • แผนการตลาดสินค้าอุปกรณ์แก๊สรถยนต์ บริษัท เอ็นเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด

อ.ดร. วิเลิศ ภูริวัชร

2552

B1672

แสงเดือน

เวียงนาค

 • แผนการตลาดยารักษาภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคมะเร็ง สำหรับยาอีแพรกซ์ บริษัทแจนเซ่น-ซีแลก จำกัด

อ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร

2552

B1673

หรรษา

ลิมเกรียงไกร

 • ความพึงพอใจในงาน : กรณีศึกษาบริษัท เอ็กซ์วายแซด จำกัด

รศ.ดร.อนันต์ชัย
คงจันทร์

2552

B1674

อภิชาติ

สุภาเดช

 • กลยุทธ์การบริการแบรนด์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

รศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์

2552

B1675

อรุณี

ประสพสันติ

 • แผนธุรกิจการพาณิชย์บนสื่ออินเตอร์เน็ตของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1676

อรไท

แผ่แก้วมณี

 • แผนธุรกิจชุดทดสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

B1677

อรหทัย

ตันสา

 • การติดต่อสื่อสารปัญหาและผลกระทบที่มีต่อองค์กร กรณีศึกษาบริษัท Barcode จำกัด

รศ.ดร.อนันต์ชัย
คงจันทร์

2552

B1678

อลิสา

เลิศเดชเดชา

 • แผนการตลาดสารกำจัดวัชพืชในจังหวัดสุพรรณบุรี ของบริษัทป.เคมีเทค จำกัด

รศ.ดร. ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1679

อิงอร

วงศ์สถาปัตย์

 • แผนธุรกิจสำหรับ พระราม 2 สปอร์ตคอมแพล็กซ์

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1680

เอกนรุตม์

นนทกิจโยธิน

 • แผนธุรกิจเว็บไซต์จำหน่ายกล้วยไม้ขวด

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1681

กังสดาล
Kungsadarn

เจริญผล
Charoenpon

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการเปิดร้านไอศกรีมสเวนเซ่นส์บริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
  The Feasibility Study in Marketing of Swensens Opening near Silpakorn University, Nakornpatom

รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

2552

B1682

กัลยา
Kallaya

วิสุทธิ์เมธางกูร
Wisutmethangoon

 • กรณีศึกษา แนวคิดจากตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการใช้การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์
  The concept of successful strategic move application in business

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1683

กัลยารักษ์
Kanyarak

วรรณสินธพ
Wannasinthop

 • แผนธุรกิจอาหารเลี้ยงโคจากกากมันสำปะหลัง
  Business plan of cow feed from cassava waste

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1684

กิ่งกาญจน์
Kingkan

แห่งโพธิ์สกุล

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพ “ABOBA”
  The feasibility study of health restaurant “ABOBA”

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1685

กิติ์สิริรัตน์
Kitsirirat

พุทธรังสี
Buddharungsi

 • การจัดการความรู้ในองค์กร: กรณีศึกษาของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
  Knowledge management in an organization: A case study of Boonrawd Brewery Co., Ltd

ผศ.ดร.มงคลชัย
วิริยะพินิจ

2552

B1686

Kaew
แก้ว

Chingchanagool
ชิงชนะกุล

 • แผนการตลาดอู่เคาะพ่นสีรถยนต์สำหรับบริษัท เว้งเซอร์วิส(1994)จำกัด
  Marketing Plan of Garage for Veng Service (1994) Co., Ltd.

ผศ.ดร. ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1687

กฤษณี
Krissanee

ฉายวัชระมาศ
Chaiwatcharamat

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชื่อเสียงของผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์กับการขายหุ้นสามัญต่ำกว่าราคาที่เหมาะสมในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
  The study of relationship between underwriter Reputation and Under pricing in Thai IPO market

อ.ดร.ไทยศิริ
เวทไว

2552

B1688

คณิน
Kanin

เมืองสุวรรณ
Muangsuwan

 • การศึกษาการประชุมขององค์กรที่ส่งเสริมต่อกระบวนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา บริษัท เกียวโด เนชั่น พริ้นติ้ง จำกัด
  Study of meeting in organization to support knowledge management process

ผศ.ดร.มงคลชัย
วิริยะพินิจ

2552

B1689

จารุวุฒิ
Charuwat

เรืองสุวรรณ
Ruangsuwan

 • แผนการตลาดผลิตภัณฑ์แบรนด์ พอลแฟรงค์
  Marketing Plan for Paul Frank

ผศ. นพรัตน์
ภูมิวุฒิสาร

2552

B1690

จิตติ
Jitti

รัตนคูสกุล
Ratanakoosakul

 • การศึกษาความเป็นไปได้โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับสูงในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
  Feasibility study for a high-end residential condominium in the central

ผศ. วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1691

จิรฐา
Jiratha

คำพันธ์
Kamphunth

 • พฤติกรรมและทัศนคติของลูกค้าที่มาใช้บริการในจตุรัสจามจุรี
  Behavior and attitude’s customer using service at Chamchuri Square

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1692

เจนจิรา

พฤกษาเอกอนันต์

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย บริเวณอาคารวรรณสรณ์ เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  Factors influencing in applying tutor center of secondary school students in Wanasorn Building, Ratchthewi District, Bangkok

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1693

Chetsada
เจษฎา

Triwaranyu
ตรีวรัญญู

 • แผนกลยุทธ์ธุรกิจ ร้านค้าปลีกในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
  Strategic business plan of retail store in Kaengkhoi district, Saraburi Province

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1694

ชลภัทร
Chonlaphad

เทียมจันทร์
Tiemchan

 • แผนธุรกิจร้านยาชลภัทรเภสัช
  Business plan of Chonlaphad Pharmacy

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1695

เชิงชาญ
Choengchan

สุวรรณภักดี
Suwanphakdi

 • การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์: การเปรียบเทียบช่องทางและการเลือกแลนดิ้งเพจ
  Website promotion: A comparison among channels and choices of landing pages

ผศ.ดร.ชัชพงศ์
ตั้งมณี

2552

B1696

ญาณิศา
Yanisa

อยู่สนิท
Yusanit

 • อิทธิพลของสีที่มีต่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์: มุมมองของเพศที่แตกต่างกันของผู้บริโภค
  The influence of color toward website’s trustworthiness: A study on different gender of customers

อ.ดร. พิมพ์มณี
รัตนวิชา

2552

B1697

ณรงค์พล
Narongpon

เตชะคงคา
Teachakongkha

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง
  อพาร์ทเมนท์บนถนนสี่พระยา
  The feasibility study of apartment project at Si Phraya Rd.

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1698

ณัฎฐ์ชัย
Natchai

ภัทร์ชนันท์
Patchanans

 • ปัจจัยความสำเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
  Success factors of small and medium enterprises in Thailand

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1699

ณัฐจิรา
Natjira

อำนวยสวัสดิ์
Amnuaysawasdi

 • ผลกระทบจากการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Effect of announcement of stock repurchase program on stock price in the Stock Exchange of Thailand

ดร. รัฐชัย
ศีลาเจริญ

2552

B1700

ณัฐพงศ์
Nuttapong

ศุภกุล
Supakul

 • การศึกษาถึงกลยุทธ์การลงทุนแบบ Sharpe ratio และ Jensen’s alpha ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  The study of investment strategy based on
  Sharpe ratio and Jensen’s alpha in SET

รศ.ดร.พรอนงค์
บุษราตระกูล

2552

B1701

ณัฐพล
Nattapon

เพชรายุธพร
Petcharayutporn

 • ผลกระทบของการดำเนินเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel I ที่มีต่อพฤติกรรมการถือครองสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย
  The effect of the Basel I accord on bank portfolios in Thailand

รศ.ดร.พรอนงค์
บุษราตระกูล

2552

B1702

ดลยวรรณ
Donyawan

องคานุภาพ
Ongkanupap

 • แผนธุรกิจของธารารินโฮมสเตย์ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิทยา จังหวัดสมุทรสงคราม
  Business plan of Home Stay and ecological trip, Samutsongkram Province

ศ.กิตติคุณ ดร.
อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1703

ทัศนาพร
Tassanaporn

หงษ์ยนต์
Hongyon

 • สาเหตุและการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  Causes and decisions of customers in using services of Goldsmith Shops in Thamaka District, Kanchanaburi Province and Banpong District, Ratchaburi Province

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1704

ทวีศิลป์
Thaweesin

Kongprasert
คงประเสริฐ

 • การประเมินองค์ประกอบของการจัดการความรู้ กรณีศึกษา กรมพลาธิการทหารเรือ
  Evaluation of the elements of knowledge management :Case study Naval supply department

ผศ.ดร. มงคลชัย
วิระยะพินิจ

2552

B1705

ธนะพัฒน์

ศิริโพธิวงศ์

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กลางการกระจายสินค้าเกี่ยวกับเหล็ก
  The feasibility study on the establishment of distribution center for steel

อ. ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1706

ธนิกา
Tanika

พิศาลพันธุ์
Pisanpan

 • แผนธุรกิจเว็บไซต์เครื่องประดับทำมือจากลูกปัด
  Business plan for handmade beaded jewelry website

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1707

ธาดารัตน์
Thadarat

ธีรสุขสกุล
Theerasuksakul

 • แผนการตลาดสถาบันกวดวิชา
  Marketing plan for Tutor-d

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1708

ธิดารัตน์
Thidarat

อารีรัตน์
Areerat

 • แนวคิดของผู้นำในการวางหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
  The conception of leader in Buddhist application in management

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1709

ธิตินัทน์
Thitinat

สาระเขตต์
Sarakhet

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรีสอร์ทเชิงเกษตรที่อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
  The feasibility study of agricultural resort at Thamai District in Chanthaburi Province

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1710

ธิติพันธ์
Thitipan

ตั้งชัยภิญโญกุล
Thangchaipinyokul

 • กรณีศึกษา ศักยภาพของตลาดวีดีโอเกม และราคาแผ่นวีดีโอเกมที่เหมาะสมในการนำไปวางแผนประกอบธุรกิจแผ่นวีดีโอเกมแบบลิขสิทธิ์ในประเทศไทย

อ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์

2552

B1711

ธีติมา
Teethima

ลิ่มดิลกกุล
Limdilokkun

 • ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อ ณ จุดขายและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค กรณีศึกษาไฮเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
  The relationship between point of purchase media and consumer buying behavior: A case study of hypermarkets in Bangkok

รศ.เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1712

ธีรชัย
Teerachai

ลิ้มนพคุณ
Limnophakun

 • แผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจซิล์คสกรีน
  Strategic planning for silkscreen printing business

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1713

ธีรภัทร์
Theerapat

หิรัญยะวะสิต
Hiranyavasit

 • การศึกษาการจัดการความรู้เพื่อนำไปใช้ใน บริษัททาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  The study of knowledge management to apply for Tata Technologies (Thailand) Ltd.

ผศ.ดร.มงคลชัย
วิริยะพินิจ

2552

B1714

นณีน
Naneen

อ่อนหวาน
Onwan

 • การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับอัญมณีของผู้หญิงในจังหวัดนนทบุรี
  A study of jewelry buying behavior of women
  in Nonthaburi Province

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1715

นภัสวรรณ
Napasawan

ธำรงธัญลักษณ์
Tamtongtanyalak

 • การศึกษาภาพลักษณ์ของนิตยสารผู้หญิงโดยพิจารณาจากบุคลิกภาพของผู้ซื้อ
  A study on the image of woman magazines considering from buyers’ personality

ดร.ณัฐพล
อัสสะรัตน์

2552

B1716

นุชรี
Nucharee

อ่อนพร้อม
Onprom

 • พฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านทำเล็บของสตรีชาวญี่ปุ่น
  Behavior and factors influencing nail salon selection of Japanese women

ผศ.ดร. ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1717

บดินทร์
Bordin

ธนทรัพย์ชูศรี
Tanasubchusri

 • การศึกษาความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้เครื่องมือทางเทคนิค MACD และ Stochastic
  The Study on Profitability of Investment in Stock Exchange of Thailand by Using MACD and Stochastic

รศ.ดร.พรอนงค์
บุษราตระกูล

2552

B1718

บวร
Borworn

ชัยวัฒน์
Chaiwat

 • แผนการตลาดของการบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงควบคู่กับเผยแพร่สัญญาณภาพเคเบิ้ลทีวี : กรณีศึกษาบริษัท เอ.เอส.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  The marketing plan of Hi-speed Internet Service and Cable TV Broadcasting for A.S International Co., Ltd.

ผศ.ดร. ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1719

เบ็ญจมาศ
Benjamas

ธารานุรักษ์
Tharanurak

 • ศึกษาและเปรียบเทียบแนวทางในการนำเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ของส่วนราชการที่มีผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ PMQA
  Implementation of management tools in public sector following PMQA guideline

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1720

ปกรณ์วุฒิ
Pakornwut

อุดมพิพัฒน์สกุล
Udompipatskul

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งธุรกิจดนตรีแบบครบวงจรสำหรับนักดนตรีสมัครเล่นจนถึงศิลปินอาชีพ บริเวณถนนพระรามเก้า
  Feasibility study of setting up music business of all level of musicians on Rama 9 road

ผศ.ดร.พัชราวลัย
ชัยปาณี

2552

B1721

ปริย
Pariya

เนตรวิเชียร
Netrawichien

 • แผนกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนกวดวิชาหลักสูตรนานาชาติ
  Strategic plan for International Curriculum Tutoring School

2552

B1722

ปาจรีย์
Pajaree

ปานขาว
Pankhao

 • แผนธุรกิจบริการรับจัดงานแต่งงานแบบครบวงจรโดยใช้แบบจำลองเสมือนจริง
  Business plan of one stop wedding service by virtual model

ศ.กิตติคุณ ดร.
อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1723

ปาริฉัตร
Parichut

ภูวิภิรมย์
Puvipirom

 • กรณีศึกษาการสร้างกลยุทธ์น่านน้ำสีคราม (Blue Ocean Strategy) ของสำนักพิมพ์แจ่มใสในอุตสาหกรรมหนังสือนวนิยายรัก
  Creating Blue Ocean Strategy in Romantic Novel Industry : Case Study Jamsai Publishing

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1724

ปิตินันท์
Pitinan

ครบนพรัตน์
Krobnoparat

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจศูนย์การค้าชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
  The feasibility study of community mall in Nakornratchsima Province

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1725

ปิยรักษ์
Piyarak

แก้วรัตน์ปัทมา
Kaewrattanapattama

 • ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊กของคนในกรุงเทพมหานคร
  Customer’s attitude, behavior and influencing factors for purchasing notebook in Bangkok area

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2522

B1726

ปิยวุฒิ
Piyawut

ใช้ปัญญา
Chaipanya

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนสร้างสนามฟุตบอลให้เช่า บริเวณจังหวัดนนทบุรี
  The feasibility study of investment in football field for rent in Nonthaburi

อ.ดร.นาถฤดี
ศุภกิจจารักษ์

2552

B1727

ปุณยรักษ์
Punyarak

วัชรายน
Watcharayon

 • แผนการตลาดสำหรับธุรกิจแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศเอเอ
  Marketing plan of AA International Education Consultancy Firm

รศ.ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย

2552

B1728

พงษ์พันธ์
Phongphan

แสนกลาง
Saenklang

 • แผนธุรกิจอาหารทะเลแบบครบวงจรที่สปป.ลาว
  Business plan for seafood business in Laos

ศ.กิตติคุณ ดร.
อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1729

พรหมสร
Promsorn

เดชากวินกุล
Dejakawincool

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัครเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร
  Key factors influencing in applying tutor center of primary school students in Bangkok

รศ. เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1730

พันตรี
Puntree

บุญอรณะ
Boonorana

 • การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ: กรณีของสำนักพิมพ์ไทยบุ๊ค คาเฟ่
  Business process improvement: Case of Thaibook Café Publishing

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1731

พัลลภัช
Pallapat

ฉัตรโมลี
Chatmolee

 • การบริหารธุรกิจการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านทอน-อม และ บริษัท สวิฟท์ จำกัด
  Sufficient Economic Management for agricultural business case study of Sufficient Economic Community Model Baan Torn-om and Swift Co.,Ltd.

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1732

พาสน์พูนศรี
Paspoonsri

นาคทอง
Naktong

 • การศึกษาอัตราผลตอบแทนของหุ้น IPOs ในตลาดรอง: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
  เอ ไอ (MAI)
  An examination of IPO secondary market returns: Case study of the Stock Exchange of Thailand (SET) and MAI

อ.ดร.สิระ
สุจินตะบัณฑิต

2552

B1733

พิทักษ์
Pitak

สุหฤทดำรง
Suharitdumrong

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงงานพลาสติก
  รีไซเคิล

  The feasibility study of plastic recycle factory

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1734

พิทักษ์
Pitak

เอื้ออริยกุล
Eua-ariyakul

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในกิจการกระจายสินค้าการเกษตร
  A feasibility study of investment in an Agriculture Distribution Center

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1735

Pitchapong
พิชพงศ์

Jaturapatporn
จตุรภัทรพร

 • การพัฒนาระบบบริหารพนักงานกรณีศึกษาร้านขายยา ภ.บ.เภสัช
  The development of employee management system for Porborbhaesaj Drugstore

อ.ดร.ถิระ
ฉวรรณกุล

2552

B1736

พิมพ์ญดา
Pimyada

พานเพชรพิพัฒน์
Phanphetphiphat

 • แผนการตลาดแอลเอไบค์ช้อป สาขาสกลนคร
  Marketing plan for LA Bike Shop

รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

2552

B1737

พิมลวรรณ
Pimolwan

เจียรุ่งเรืองกิจ
Jearrungruang
kit

 • ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านสังคม และทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  The influence of demographics factors, social factors and attitudes toward marketing mix on consumption behavior of ready to drink soymilk in Bangkok Metropolitan area

อ.ดร. ณัฐพล อัสสะรัตน์

2552

B1738

พิริยา
Pireeya

งามเชิดตระกูล
Ngamcherttragoon

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดคลินิกทันตกรรม เอ็น แอนด์ พี
  The feasibility study of N & P Dental Clinic

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1739

ภัทรนุช
Pattranut

สมวิวัฒน์ชัย
Somviwatchai

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านอาหารบุฟเฟต์ชาบู ชาบู บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรังสิต
  Feasibility study of investment in Shabu Shabu Buffet Restaurant (Rangsit University)

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1740

มนัสนันท์
Manusnun

ธีรวชิรกุล
Theeravachirakul

 • แผนธุรกิจของร้านอาหารสุกี้สูตรโบราณ สไตล์ทันสมัย
  A business plan for original Chinese Sukiyaki Restaurant in modern style

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1741

เมษา
Mesa

หงษาชาติ
Hongsachat

 • แผนกลยุทธ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ไทย
  Strategic plan for Thai Museum

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1742

รพีพรรณ
Rapeepan

อัศวก้องเกียรติ
Ussawakongkiate

 • การศึกษา แนวทางการสร้างเสริมบุคคลากรให้เป็นนักคิดเชิงออกแบบและการสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการคิดเชิงออกแบบภายในองค์กร
  Creating design thinker and climate that support design thinking in corporation

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1743

รัตนันท์
Rattanan

จังเจริญจิตต์กุล
Jangcharoenjit
kul

 • แผนการตลาดการสร้างแบรนด์ใหม่ บริษัท
  จังเจริญ ขนมปัง-ลูกกวาด จำกัด

  Marketing plan create new brand for Jangcharoen Preserved Food Co., Ltd.

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1744

รัศมี
Ratsamee

คำแก้ว
Khamkaew

 • แผนธุรกิจร้านขายยางรถยนต์และล้อแม็กมือสองแบบครบวงจร
  Business plan for second hand tyre and max auto service

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1745

วรัชญา
Warachaya

ชื่นคุณากร
Chuenkunakorn

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางออร์แกนิคของผู้หญิงไทย
  Factors influencing purchasing decision of Thai woman toward organic cosmetics

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1746

Waralak
วราลักษณ์

Luangjaru
เหลืองจารุ

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสนามแบดมินตันและสระว่ายน้ำบริเวณเขตภาษีเจริญ
  Feasibility study of badminton Court and swimming pool business in Paseecharoen District

รศ.ดร.พักผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1747

วิชัฎน์
Wichad

ตรีเพ็ชร
์Treepedch

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงโรงแรมในย่านสุขุมวิท ซอย 3
  The Feasibility Study of Renovate Hotel on Sukhumvit 3

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1748

วุฒิพงษ์
Wuthipong

ตันติพิทักษ์กุล
Tantiphithakkum

 • ผลของการประชาสัมพันธ์เมก้าแกมผ่านสื่อสังคม
  Impacts of Megagame website promotion though social media

ผศ.ดร. ชัชพงศ์
ตั้งมณี

2552

B1749

ศศกมล
Sasakamol

กีรติเลิศรัตน์
Kiratilertrut

 • ปัจจัยที่คนทำงานในกรุงเทพมหานครคำนึงถึงต่อการอาศัยอยู่ในรูปแบบชุมชนวัยเกษียณ
  Factors considering of retirement community living in Bangkok Metropolitan working people

อ.ดร. ณัฐพล
อัสสะรัตน์

2552

B1750

Sasitorn
ศศิธร

Chatsanger
ฉัตรสง่า

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการศูนย์รักษาโรคต้อกระจก โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี
  Feasibility study of Cataract Surgery Center Supamitr Hospital Suphanburi

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1751

ศิรินภา
Sirinapa

ธีระวงศ์ไพศาล
Theerawongphisal

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท.ที่อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
  The feasibility study of a PTT Petrol Station at Prasat District in Surin Province

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1752

ศิโรตม์

ศิลปเดช

 • แผนธุรกิจ โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา
  Business plan of Lerdpattanasuksa School

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1753

ศุภสิทธิ์
Suphasit

จาวโกนันท์
Jawkonan

 • ปัจจัยที่มีผลต่อนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  Key factors influencing individual investors decision to invest in Retirement Mutual Fund

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1754

สงวนพงศ์
Sa-nguanpong

งามทรัพย์ทวีคูณ
Ngamsuptaweekoon

 • การวิเคราะห์ผลกระทบของการกำกับดูแลกิจการต่อราคาหุ้นสามัญ มูลค่าบริษัทและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  The effect of corporate governance on stock returns, firm value and performance of listed companies in the Stock Exchange of Thailand

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1755

สริตา
Sarita

หนูแก้ว
Nukaew

 • กรณีศึกษาการสร้างกลยุทธ์น่านน้ำสีครามของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
  Implementation of blue ocean strategy : A case study of Chaophraya Abhaibhubejhr Hospital

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1756

สโรญา
Saroya

จงศรีงาม
Chongsringam

 • แผนธุรกิจ เครื่องสำอางสมุนไพรจากศาสตร์ความงามแห่งดินแดนตะวันออก
  Business plan for botanical cosmetic of Oriental beauty wisdom

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1757

สันท์ศิริ
Sunsiri

สุปัญโญ
Supunyo

 • การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
  ที่มีต่อโครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้โครงการ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก”

  The study of Bangkok residents’ attitude and behavior towards the Tourism Authority of Thailand’s Campaign “Bustling Thai Tourism, Burgeoning Thai Economy”

อ.ดร. ณัฐพล
อัสสะรัตน์

2552

B1758

สามารถ
Samart

ศุภปีติพร
Suppapetiporn

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาในการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  Key factors influencing individual investors’ decision to invest in Foreign Investment Fund

ผศ.ดร.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1759

สิทธิพงษ์
Sittipong

ศรีเจริญชัยกุล
Srijaroenchaikul

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจจัดส่งเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพในกรุงเทพ
  มหานคร

  Feasibility study of healthy drink delivery Business in Bangkok

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1760

สินเกียรติ
Sinkiat

จิตตนิยมพาณิชย์
Chittaniyompanich

 • แผนธุรกิจสำหรับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมสำหรับนักดนตรี
  Business plan of social network website for musicians

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1761

สิริภัทร์
Siripat

อเรศสกุล
Arethsakul

 • แผนการตลาดสำหรับรถเช่าระยะสั้นของ
  Budget Marketing Plan for Budget Short Term Car Rental

รศ.เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1762

สุกาณฎา
Sukanda

เอี่ยมเอิบ
Iam-oep

 • การรับรู้ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อตราสินค้าสิงห์ผ่าน
  กลยุทธ์ Lifestyle Marketing ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

  Consumers perception attitude and behavior toward Singha brand by using the life style marketing strategy of Singha Corporation, LTD.

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1763

สุนทรีวรรณ
Soontareewan

กาญจนศรี
Kanchanasri

 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Net Promoter Score กับอัตราการเติบโตของยอดขายเฉลี่ยต่อปีของกล้องสะท้อนเลนส์เดี่ยวดิจิตอล(D-SLR)
  The study of relationship between net promoter score and sales growth of digital single-lens reflex cameras

รศ.ดร. พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1764

อมรินทร์
Amarin

พูลสวัสดิ์
Pulsawat

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจรีสอร์ทระดับบน ที่เกาะเหลายา จังหวัดตราด
  Feasibility study for high-end resort in the Laoya Island

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1765

อาจรีย์
Archaree

ประสารสุขลาภ
Prasarnsuklarp

 • แผนธุรกิจโรงเรียนเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา
  Business plan of Mathematics & English Tutorial School for primary

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1766

Ayudh
อายุษ

Mekthaweekil
เมฆทวีกูล

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องดื่มชูกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร
  A Study of Decision Making Factors of Purchasing Energy Drink in Bangkok

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1767

อรธิดา
Ornthida

วงศ์หิรัญมาศ
Vonghirunmas

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจบุฟเฟต์ไอศกรีมบริเวณมหาวิทยาลัยรังสิต
  Feasibility Study of buffet ice-cream business (Rangsit University)

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

2552

B1768

อรพรรณ
Orapan

บุษราเทพกุล
Busrathepkul

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร้านกาแฟสดคอฟฟี่แอนด์ยู
  The feasibility study of the coffee shop : Coffee and You

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์

2552

B1769

อรสุมา
Ornsuma

โพธิวิสุทธิ์วาที
Phothiwisutwa
thee

 • ทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อชุดนักเรียนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Consumers’ attitude, behavior and factor for purchasing students uniform in Bangkok

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

1770

เอกวัฒน์
Akgavat

ธนประสิทธิ์พัฒนา
Thanaprasitpat tana

 • การศึกษาการใช้เครื่องมือการจัดการสมัยใหม่ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  Modern management tools usage: A case study of company listed on the Stock Exchange of Thailand

รศ.ดร.พสุ
เดชะรินทร์

2552

B1771

จันทร์เมธา
Chanmatha

ศรีรักษา
Sriraksa

 • แผนกลยุทธ์แอร์บัส
  Airbus strategic plan

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1772

จารีย์
Jaree

พรหมณะ
Phrommana

 • แผนการตลาดสำหรับหลักสูตรการบินเบื้องต้นระยะสั้นขั้นพื้นฐาน( Demo Flight) ของ บริษัท บางกอกเอวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
  Marketing plan for flight demonstrationof Bangkok Aviation Center Co., Ltd.

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1773

จุรีภรณ์
Jureeporn

ปิติไกรศร
Pitikraisorn

 • แผนธุรกิจของ บริษัท ทราเวล คลินิก เซอร์วิสเซส จำกัด
  Business plan of Travel Clinic Services Co., Ltd.

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1774

ชลธิชา
Chonticha

บุญค้ำ
Boonkum

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทาง กรุงเทพฯ-เชียะเหมิน
  Feasibility study of Air Freighter Service Case of Bangkok – Xiamen Route

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1775

ชัย
Chai

จงสกุลศิริ
Jongskulsiri

 • ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศในระบบควบคุมไฟฟ้าสนามบิน
  Satisfaction of air traffic controller in airfield ground lighting control system

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1776

ชัยยันตร์
Chaiyan

ตันติสวัสดิ์วงศ์
Tantisawaswong

 • ความพึงพอใจของนักบินต่อการให้บริการการควบคุมจราจรทางอากาศท่าอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรณีศึกษา นักบินการบินไทย แอร์เอเชีย และบางกอกแอร์เวย์
  The satisfaction of pilots in air traffic services at Suvarnabhumi Air Traffic Control Center: A case study of Thai Airways International Public Company, Air Asia and Bangkok Airways

อ.ดร.ถิระ
ฉวรรณกุล

2552

B1777

ณภ
Napa

ศรีพุทธรินทร์
Sribhudarintr

 • การศึกษาภาพลักษณ์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียในทัศนคติของผู้ใช้บริการเส้นทางในประเทศเขตกรุงเทพมหานคร
  Attitudes of domestic passengers in Bangkok toward image of Thai Air Asia

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1778

ณัฐณันท์
Nuttanunt

รัตนโชตินันท์
Rattanachotinunt

 • การศึกษาการดำเนินงานเบื้องต้นสำหรับการบินแบบไม่ประจำเส้นทางกรุงเทพฯ-ลำปาง-กรุงเทพฯและกรุงเทพฯ-ร้อยเอ็ด-กรุงเทพฯ
  A preliminary study for non-schedule airline in the Bangkok - Lampang-Bangkok and Bangkok - Roi E t - Bangkok routes

ผศ.ดร.มาโนช
โลหเตปานนท์

2552

B1779

ณัฐวุฒิ
Nuttavuth

จำปาสา
Chumpasa

 • แผนการตลาดการให้บริการวิทยุสื่อสารภาคพื้นดินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
  Marketing plan for ground to ground radio communication services at Suvarnabhumi and Donmueang Airport

รศ.มล.สาวิกา
อุณหนันท์

2552

B1780

ดุสิต
Dusit

มีอุสาห์
Mee-U-Saha

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)
  Factors affecting job satisfaction amongflight attendants at Thai AirwaysInternational Public CompanyLimited

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1781

ตรีนุช
Treenuch

ชูอิสสรา
Chuissara

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านผู้ให้บริการธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
  Factors affecting decisions to pay abooking flight via mobile financial service of customer in Bangkok

ผศ.ดร.มาโนช
โลหเตปานนท์

2552

B1782

ถิรวรรธน์
Tirawatt

ทองเผือก
Thongpurk

 • แผนกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับกองขายภาคราชการ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)
  Marketing strategies plan for Public SectorSale Department : Thai AirwaysInternational Public Company Limited

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1783

ธนัชนันท์
Tanutchanan

ศรีนวล
Srinual

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
  Factors affecting success in traffic controller teamwork

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1784

ธนิดา
Thanida

วรสรรพวิทย์
Vorasapavit

 • ปัจจัยความสำเร็จของการจัดบริการ การจราจรทางอากาศ แบบไม่มีหอ บังคับการบินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีศึกษา ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

อ.ดร.ถิระ
ฉวรรณกุล

2552

B1785

ธีรชญาน์
Thirachaya

ใจงาม
Chai-ngam

 • พฤติกรรมและทัศนคติของผู้โดยสารที่มีต่อลักษณะทางกายภาพภายในห้องโดยสารของสายการบินไทย
  Behaviors and attitudes of passengers towardThai Airways International’s physical evidencein passenger cabin

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1786

นงลักษณ์
Nongluk

บัวหลวง
Bualuang

 • ความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ ใช้บริการสายการบินนกแอร์
  Customer satisfaction ofNok Air Service

ผศ.ดร.มาโนช
โลหเตปานนท์

2552

B1787

นราธิป
Narathip

วงษ์สง่า
Wongsanga

 • ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ
  Satisfaction of e-office service users in Royal Thai Air Force

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1788

นัยวิฑิต
Naivitit

กระแสร์
Krasare

 • การศึกษาความคิดเห็นของนักบิน F-16 กองทัพอากาศไทยต่อประสิทธิภาพเครื่องบิน F-16
  The Royal Thai Air Force F-16 pilot’s opinion toward the F-16 aircraft efficiency

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1789

นิพล
Nipon

ขุนทอง
Khunthong

 • ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการโรงเรียนจ่าอากาศ
  The relationship between motivation and satisfaction of working in Air Technical Training School

อ.ดร.อรุณี
กำลัง

2552

B1790

ประชา
Pracha

ฉัตรวงศ์วิริยะ
Chatwongwiriya

 • การศึกษาความเหมาะสมของการจัดตารางการเดินรถไฟฟ้าสายสุวรรณภูมิเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารขาเข้าของ
  สนาม บินสุวรรณภูมิด้วยแบบจำลองสถานการณ์
  A study on appropriate servicetimetableof inbound airport rail link system from Suvarnabhumi Airport,using a simulation model

อ.ดร.สิริอร

เศรษฐมานิต

2552

B1791

ปริณดา
Parinda

ชัยสุกวัฒน์
Chaisukawat

 • การรับรู้และทัศนคติของพนักงานที่มีต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  Perception and attitudes of employeestoward corporate social responsibility (CSR)case study : Thai AirwaysInternational Public Company Limited

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1792

ปิยฉัตร
Piyachat

พจน์กระจ่าง
Phojkrajang

 • ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
  Job satisfaction of air traffic controller

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1793

เปรมวดี
Premwadee

ศิริพิทยกุล
Siripittayakul

 • ความพึงพอใจของศิษย์การบินที่มีต่อการฝึกบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของบริษัทบางกอก เอวิชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด
  Student pilot satisfaction towards commercial pilot license program of Bangkok Aviation Center Co., Ltd.

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1794

พนิดา
Panida

ปัญจวิไลพิบูลย์
Punjavilaipiboon

 • ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับคุณภาพของนักบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  Relationship between job satisfaction and performance quality of Thai Airways International Public Company Limited

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1795

พัชราภา
Patcharapa

จาดเจริญ
Chardcharoen

 • ระดับความพอใจต่อปัจจัยด้านสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  Employee satisfaction of health and envi -ronment among cabin attendants in Thai Airways International Public Company Limited

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1796

พรพล
Bhornphon

สุขประเสริฐ
Sookprasert

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการบริการด้านการขนส่งสาธารณะของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  The factors affect the passengers’ requirements of the transportation servicesat Suvarnabhumi Airport

อ.ดร.อรุณี
กำลัง

2552

B1797

ภีมพิพัฒน์
Peempiphat

มโนมัยกุล
Manomaikul

 • ผลความพึงพอใจในสวัสดิการต่อแรง จูงใจของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินกรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  Effects of benefit satisfaction on cabin crews’motivation in Thai Airways InternationalCompany Limited

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1798

มณฑล
Monthon

สิงห์คลี
Singklee

 • ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่ออาชีพนักบิน
  Attitude of young generation towards pilot career

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1799

มณธิรา
Monthira

อัตตะชีวะ
Attachiwa

 • การ ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการส่งสินค้าศูนย์บริการดีเอชแอลในเขตกรุงเทพมหานคร
  Customer’s satisfaction study toward DHL service point in Bangkok Area

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1800

มนตรี
Montree

พรอนันต์รัตน์
Pornanunrat

 • การสำรวจความพึงพอใจใน การใช้บริการวิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่ม กลุ่มธุรกิจพลังงาน นิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด จังหวัดระยอง
  Customer satisfaction survey of the user’strunked radio energy group Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1801

มานะ
Mana

แจ้งอรุณ
Jangaroon

 • ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเครียด ของพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษัท วิทยุการบินฯ
  Factors effective stress of air trafficcontrollers of Aeronautical Radio of Thailand Ltd.

อ.ดร.อรุณี กำลัง

2552

B1802

รณน
Ranon

วิพุธศิริ
Viputsiri

 • การศึกษาแผนกลยุทธ์สำหรับสายการพาณิชย์ของบริษัทการบินไทยในภาวะวิกฤตการณ์ธุรกิจการบิน
  A study on strategies for CommercialDepartment, Thai Airways International Public Co., Ltd. during airline crises

ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์

2552

B1803

รมย์รัตน์
Romrat

เทพบุตร
Theppabutra

 • ทัศนคติ และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  The study of customer behavior and point of view that effect customer decision in buying Thai Airways International PLC. Domestic tickets

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

2552

B1804

วิฑูรย์
Witoon

วรสุวรรณรักษ์
Worasuwannarak


 • การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการฝึกบินของนักเรียนขับไล่/โจมตี บ.ข.19/ n (F-16) กองทัพอากาศ
  The study of factors that related with a potential of Fighter pilot in the practice of F-16 in Royal Thai Air Force

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ

2552

B1805

วิทยา
Wittaya

จุลวัฒนานนท์
Chunvattananon

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการนำ Electronic Log System มาใช้งาน กรณีของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  Key success factors of the Electronic Log System Implementation : Case of Aeronautical Radio of Thailand LTD.

อ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

2552

B1806

วิรุต
Virut

ติรณสวัสดิ์
Tiranasawad

 • ทัศนคติของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อสายการบินต้นทุนต่ำเปรียบเทียบกับสายการรบิน เต็มรูปแบบ
  Attitude of Thai passengers in low cost airlines compare with full service airlines

อ.ดร.ถิระ
ฉวรรณกุล

2552

B1807

ศราวุธ
Sarawuth

วงศ์พระลับ
Wongpralab

 • การประเมินความคุ้มค่าในมิติประสิทธิผลจากมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนำระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) มาใช้งาน กรณีศึกษาของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  Evaluation of effectiveness of stake- holders’ perspectives in implementing ERP : A case study of Aeronautical Radio of Thailand Co., Ltd. (AEROTHAI)

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ

2552

B1808

ศิริขวัญ
Sirikwan

เสนานุรักษ์
Senanurak

 • การศึกษาทัศนคติของลูกค้าสายการบินในประเทศไทยที่มีต่อคุณภาพการบริการของ บริษัท ยูนิตพูล จำกัด
  Case study : Customer’s attitudes about service quality of Unitpool AG Company in Thailand

รศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค

2552

B1809

สินธ์ชัย
Sinchai

นิโลตบล
Nilotbol

 • ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ในฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
  Satisfaction of knowledge sharing method of Engineer of Air Traffic Services Engineering Bureau

อ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

2552

B1810

สิรินพร
Sirinporn

บุญครอง
Boonkrong

 • ทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินต่อโปรแกรมสะสมไมล์
  Attitude of airlines passengers toward a mileage program

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

2552

B1811

สุรพัฒน์
Surapat

เทียมเทียบรัตน์
Tiamtiabrat

 • การศึกษาภาพลักษณ์ของกองทัพ อากาศ ในทัศนคติของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร
  A study of Royal Thai Air Force image in Bangkok

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ

2552

B1812

สุรวลี
Surawalee

เพ็ญโฉม
Penchome

 • อิทธิพลของเพศของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของนักบินต่อการบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
  Influence of air traffic controller’s gender on attitudes and behaviors of pilots toward air traffic control service

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมภูคำ

2552

B1813

หทัยชนก
Hathaichanok

ประเทศรัตน์
Pratesrat

 • การศึกษาทัศนคติและการรับรู้ที่มีต่อการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของสายการบินนกแอร์ของประชากรวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
  The study of attitudes and perception toward integrated marketing commu- nication of Nok Air from Bangkok workers

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

2552

B1814

อิชยาพร
Ichayaporn

ช่วยชู
Chuaychoo

 • ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานต้อนรับภาคพื้นดินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
  Factors affecting performance of ground service officers at Bangkok Airways

อ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล

2552

B1815

ธนนันทน์
Thananan

สุขสวัสดิ์
Suksawas

 • ภาพลักษณ์สายการบินคูเวตแอร์เวย์ ในสายตาผู้โดยสาร
  A study of customer perception regarding Kuwait Airways’ image

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ

2552

B1816

ฆนภาส
Kanapas

ศิริรัมย์
Siriram

 • การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  Strategic Implementation of Aeronauti -cal Radio of Thailand Ltd.

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1817

กรรณิกา
Kannika

ศิโรดม
Sirodom

 • การศึกษาทักษะการบริหารของผู้สอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
  The study of required management skill of auditor in Bangkok

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ

2552

B1818

เกษม
Kasem

ลิ้มประเสริฐวงศ์
Limprasertwong

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของบริษัทนำเข้าและให้บริการระบบกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัยครบวงจร บริษัท The Steadfast Secure System จำกัด
  Feasibility study of on top CCTV security system and service business The Steadfast Secure System Company Limited

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา
จันทร์ฉาย

2552

B1819

จริยา
Jariya

จงมีลักษมี
Choongmelaxme

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเปิดร้านอาหารจีนในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
  The feasibility study of opening a Chineserestaurant in one department store

อ.ดร.รัฐชัย สีลาเจริญ

2552

B1820

จักรพล
Chakapol

ศิวประสิทธิ์กุล
Siwaprasitkul

 • การศึกษาความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งสินค้า ขาออกของกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่เป็นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  ที่มีต่อการให้บริการของสายเรือ

  A study of customer satisfaction in ocean transportation service of global freight forwarder group for export shipments

ศ.ดร.กมลชนก
สุทธิวาทนฤพุฒิ

2552

B1821

จีญาพัชญ์
Jeeyapat

ธีระรัฐพงษ์
Theerarattapong

 • การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ภายในประเทศของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  Study of factors influencing Bangkokians’ participation in domestic voluntourism activities

อ.ดร.พันธุมดี
เกตะวันดี

2552

B1822

จิรชาติ
Chirachat

อังศุมาลี
Angsumalee

 • การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำ Balanced Scorecard สำหรับบริษัทผลิตชิ้นส่วน Hard Disk Drive (HDD)
  Strategic planning and balanced scorecard development for Hard Disk Drive (HDD) components manufacturer

รศ.สุทธิมา
ชำนาญเวช

2552

B1823

จิราพร
Jiraphorn

ธีรภาพเสรี
Theeraphapseree

 • อิทธิพลของรูปแบบโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
  The influence of format of television commercials on life insurance purchasing decision

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1824

จิราพร
Jiraporn

หอมสุคนธ์
Homsukhon

 • ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อผงปรุงรสอาหาร
  Attitude and Behavior of consumer in Bangkok through seasoning powder

รศ.เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1825

จีรวุฒิ
Jirawut

อุดมศรีลาภ
Udomsrilarp

 • การศึกษาความสามารถในการทำกำไรโดยวิธีการทางเทคนิคต่างๆ กรณีศึกษา:หุ้นใน SET50
  A study of profitability of several technical analysis techniques: A case study of SET50 Stocks

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1826

ฉัตรขวัญ
Chatkwan

วรรณศิริ
Wannasiri

 • แผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการให้บริการ 3G ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
  ในประเทศไทย
  Strategy plan for supporting 3G
  service of mobile phone network operator in Thailand

รศ.ดร.ธีรยุส
วัฒนาศุภโชค

2552

B1827

ชญธร
Chayathorn

สุทธิโก
Sudhiko

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจสนามฟุตบอล 7 คน ในเขตประเวศน์
  A feasibility study of a 7- players football field in Pravet District

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1828

ชรินทร์
Charin

กูลประดิษฐศิลป์
Kulpraditsilp

 • การศึกษาสมรรถนะที่ต้องการของผู้บริหารระดับกลางในมุมมองของตัวผู้บริหารระดับกลาง และผู้ใต้บังคับ บัญชา ในธุรกิจก่อสร้าง
  A study of competencies required for middle managers : Perceptions of themselves and subordinately in construction business

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ

2552

B1829

ชลาภรณ์
Chalaporn

อมรชัยสุวรรณ
Amornchaisuwan

 • แผนการตลาดการให้บริการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างไทยและเวียดนามสำหรับ
  TNT Express Worldwide (Thailand)
  Marketing plan of road transportation service between Thailand and Vietnam for TNT Express Worldwide (Thailand)

รศ. เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1830

ชัยวัฒน์
Chaiwat

จงพัฒนากิจเรือง
Jongpatanagitruang

 • แผนการตลาดเครื่องเสียงบ้าน สำหรับ หจก. ปิยะนัส อิเล็คทริคส์
  Marketing plan for Piyanus Electric Ltd. Part

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1831

ไชยวัฒน์
Chaivat

จิรภูมิมินทร์
Jirapummin

 • แบบจำลองคะแนนพฤติกรรมสำหรับสินเชื่อแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในประเทศไทย
  The behavioral scoring model for unsecured loans in Thailand

ดร.สุภารัตน์
ตันทะนงศักดิ์กุล

2552

B1832

ชาติรุจน์
Chatiruj

เก่งอนันต์สกุล
Kengananskul

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การผลิตและจัดจำหน่ายฟิล์มพันพาเลทในประเทศไทย
  The feasibility study of producing stretch film in Thailand

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1833

ชานนท์
Chanon

สินสดวก
Sinsaduak

 • ความสัมพันธ์ระหว่างการเสพติดเว็บไซต์เครือข่ายสังคมกับทักษะการสื่อสารและความพึงพอ ใจในงานของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย
  Relationship between social network addictivebehavior, communication competency and job satisfaction for Thai internet users

ผศ.ดร.ชัชพงศ์
ตั้งมณี

2552

B1834

ชมพูนุท
Chompoonuth

ชัชวาลวานิช
Chatchavalvanich

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอพาร์ทเมนท์ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  The feasibility study of an apartment in the area of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1835

ชลพันธ์
Cholaphan

เตชกานนท์
Techakanon

 • การวางแผนกลยุทธ์และจัดทำ Balanced Scorecardสำหรับการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนเครื่องรับโทรทัศน์ของบริษัทแห่งหนึ่ง
  Strategic plan and balanced scorecard for television’s part production and export section

รศ.สุทธิมา
ชำนาญเวช

2552

B1836

ชุติมา
Chutima

ผดุงพัฒนพงษ์
Padungpattana…

 • แผนการตลาดสำหรับเครื่องสำอาง Brand : St. Andrews
  Marketing plan for St. Andrews cosmetic

รศ.เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1837

ณรงค์ศักดิ์
Narongsak

ศิลาทรินทร์
Silatarin

 • แผนการตลาดรถยนต์โตโยต้าไฮบริดขนาดเล็ก
  Marketing plan Toyota Hybrid small size vehicle

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1838

ณัฏฐพล
Nattapol

มณีท่าโพธิ์
Maneethapho

 • การจัดทำ Balanced Scorecard และKPIsสำหรับหน่วยงานพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

  Balanced Scorecard and KPIs development division, a mobile operator company

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1839

ณัฐพล
Nuttapon

ศรีประทักษ์
Sripratak

 • การวางแผนกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม “ร้านสี่แควค้าปลีก”
  Strategic plan for the traditional retail trade “Si-Quare Retail Shop”

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1840

ดิถดนัย
Ditdanai

สุขสงวน
Suksangoun

 • การประเมินองค์กรโดยใช้ตัวแบบ Malcolm Baldrige ของ บมจ. ผลธัญญะ
  Baldrige criteria for organizational evaluation in Phol Dhanya PCL.

ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1841

ตรัยพร
Triporn

จันทร์ปาน
Junpan

 • แผนธุรกิจโรงงานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส
  Business plan for fiberglass product manufacturing

ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1842

ตรีรัตน์
Treerat

อยู่ยั่งยืน
Yooyangyuen

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาและให้บริการเกมกระดานรูปแบบใหม่บนเว็บสังคมออนไลน์
  Feasibility study for project to develop and launch an original board game for social networks (Social Board Game)

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1843

ทาวิช
Thawit

ธนารัชชานนต์
Thanaratchanon

 • โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงแรมแบบบูติค ที่ตั้งบริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
  A feasibility study of a Boutique Hotel at Tapae Gate in Chiangmai Province

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1844

ทศวรรษ
Todsawat

ทองสุข
Thongsuk

 • แผนการตลาดสำหรับ โชว์รูมพร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้า นนทบุรี
  Marketing plan for Honda Nonthaburi one-stop car service

อ.ดร.วิเลิศ
ภูริวัชร

2552

B1845

ธเนศ
Tanest

ภูทิพยวงษา
Putippayawongsa

 • แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัท เฮง จำกัด
  Strategic marketing plan for Heng Company Limited

รศ.ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย

2552

B1846

ธิดารัตน์
Thidarat

อัศดาชาตรีกุล
Asadachatreekul

 • การสร้างระบบการจัดการความรู้ภายในแผนกประกอบกล้องและเลนส์ บริษัทนิคอน
  (ประเทศไทย)
  Creating knowledge management system at camera and lens department of Nikon (Thailand) Co., Ltd.

ผศ.ดร.มงคลชัย
วิริยะพินิจ

2552

B1847

ธีรพันธ์
Teerapan

เตชะวิชาญ
Tachawichan

 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของพนักงานแผนกการตลาดและแผนกลูกค้าสัมพันธ์ในองค์กรธุรกิจโทรคมนาคม : กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งในประเทศไทย
  The factors influencing resignation of staff in marketing department and customer relation ship management department of telecommu- nication industry: A case study of a Telecom munication Company

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ

2552

B1848

ธีรพงษ์
Teerapong

วิชญเรืองรมย์
Wichayaruangrom

 • แผนธุรกิจเว็บไซต์ให้บริการร้านค้าออนไลน์สำเร็จรูป
  Business plan for online storefront service

อ.ดร.วรพงษ์
ลีวัฒนกิจ

2552

B1849

ธีระวัฒน์
Teerawat

อนันตวรสกุล
Anantavorasakul

 • ลักษณะพฤติกรรมของผู้นำที่พนักงานยุค Gen Y พึงพอใจ
  Desired leader behaviors of Gen Y employees

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมพูคำ

2552

B1850

ธีรสิทธิ์
Theerasit

เจนกิจพาณิชย์กุล
Jenkijpanichkun

 • แผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าเครื่องเก็บสำรองไฟฟ้า (UPS) ใหม่ของบริษัทอุตสาหกรรมไทยเทคโนโลยี
  Thai Technologies Industry Company’s strategic plan to build a new brand of UPS product

รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

2552

B1851

เธียรประวัติ
Thienprawat

พิพิธพงศ์สันต์
Pipitpongson

 • แผนธุรกิจสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ถุงกระดาษ
  The business plan for paper bag business

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1852

นภาพร
Napaporn

วุฒิวรพร
Wutthivaraporn

 • การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการสปาปลา
  A study of consumer’s attitudes and behaviors toward using the fish spa service in Bangkok Area

รศ.เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

2552

B1853

นริศา
Narisa

จิรนันท์วัฒนา
Jirananwattana

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของผู้เป็นภรรยา
  Feasibility for wives social network website

อ.ดร.วรพงษ์ ลีวัฒนกิจ

2552

B1854

นัฐรินทร์
Nuttarin

ฤชุโรจน์
Ruechuroj

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงผลิตกระดาษห่อในจังหวัดปราจีนบุรี
  The feasibility Study of a wrapper mill in Prachinburi Province

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1855

นันดา
Nanda

จึงพัฒนปรีชา
Jungpatanaprecha

 • แผนกลุยุทธ์สำหรับร้านขายยาเอ็นเจ
  Strategic plan for NJ Drugstore

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1856

นพพร
Nopporn

จิโรจจาตุรนต์
Jirojjaturonn

 • การจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท JSR จำกัด
  Inventory management of JSR Company Limited

อ.ดร.ธารทัศน์
โมกขมรรคกุล

2552

B1857

นพพร
Nopporn

บุญคล่อง
Boonklong

 • ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจขยายตัวต่อดัชนีหลักทรัพย์ 50
  The impact of the change in business sentiment index and consumer confidence index during expansion period on the SET50 return

ดร.พรพิชยา
กุลวลัยรัตน์

2552

B1858

นรชัย
Norachai

บุญสม
Boonsom

 • การวางแผนการตลาดฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ MADICO
  Marketing plan for MADICO’s car window film

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1859

นรรัตน์
Norarat

เนาวรัตน์กูลชัย
Navaratgulchai

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
  Feasibility study on the opening of a building electrical maintenance center

รศ.สุทธิมา
ชำนาญเวช

2552

B1860

นิศเรศ
Nisres

ดิษเทศ
Distes

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ อพาร์ตเมนต์ให้เช่าในเขตพื้นที่สำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ
  The feasibility study of investment in apartment for rent in Samrong Nuea District, Samutprakan Province

ดร.พรพิชยา
กุลวลัยรัตน์

2552

B1861

นุชสุชา
Nuchsucha

เลิศพงษ์ไทย
Lertphongthai

 • การเปรียบเทียบราคาทองคำในตลาดทองและตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าเพื่อหาช่องทางในการทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง
  Comparison between gold price in spot market and gold price in futures market for arbitrage profit

อ.ดร.ณัฐวุฒิ
เจนวิทยาโรจน์

2552

B1862

บุญฤทธิ์
Boonyalit

ตั้งจิตคงพิทยา
Tangjitkongpittaya

 • การศึกษาทัศนคติของพนักงานต่างชาติ และพนักงานชาวไทยที่มีต่อกันในบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง
  Attitude of expatriates and Thai staffs toward each others in a multinational organization

ผศ.ดร.พัชสิรี ชมพูคำ

2552

B1863

บุษกร
Budsakorn

เชิดหิรัญกร
Cherdhirunkorn

 • พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในการตัดสิน ใจซื้อสินค้าของธุรกิจที่ใช้ระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายระดับชั้น
  Behavior and essences of consumers in Bangkok towards the decision to buy multi-level marketing products

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1864

ปริยวัจน์
Priyawat

ปรีดาสา
Preedasa

 • แผนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัทพัฒนาระบบงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
  Business plan : Telecommunication System Service Company

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1865

ปวิตรา
Pawittra

เนียมสวัสดิ์
Niamsawat

 • การศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของนักลง ทุนรายย่อยต่อการลงทุนในตลาดอนุพันธ์
  The study of individual investor’s attitude and behavior towards Investment in “Thailand Future Exchange”

รศ.ดร.พรอนงค์
บุษราตระกูล

2552

B1866

ประภัทร
Prapat

รณเกียรติเมธา
Ronnakeitmetha

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตโรงผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนเชิงเส้นความหนาแน่นต่ำ
  The feasibility study of increasing capacity LLDPE plant

ผศ.ปิยรัตน์
กฤษณามระ

2552

B1867

ปิติ
Piti

ศิริศรีโร
Sirisriro

 • แผนธุรกิจพื้นที่สำนักงานให้เช่าแบบครบวงจรในเขตศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร
  Business plan of business centre in Bangkok central business district

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1868

ปิยะ
Piya

ตันนะไพบูรณ์
Tannapiboon

 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานจัดการกากกัมมันตรังสีแห่งชาติ
  The feasibility study of the radioactive management factor project

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

2552

B1869

พันทิพา
Puntipa

โกประพัฒน์พงศ์
Koprapatpong

 • ทัศนคติและพฤติกรรมพนักงานในการประสาน งานของทีมงาน : กรณีศึกษาธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
  Attitude and behavior of employees in teamwork coordination: A case study of one commercial bank

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมภูคำ

2552

B1870

พงษบุตร
Pongsabutt

อวยชัยวัฒน์
Auychaiwatt

 • การจัดการความรู้ภายในสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน)
  Knowledge management in gas transmission piperline PTT Public Company Limited

ผศ.ดร.มงคลชัย วิริยะพินิจ

2552

B1871

พิชานันท์
Pichanun

มานะพัฒนาการ
Manapattanakan

 • การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์รอการขาย (Non-Performing Asset: NPA) ของธนาคารพาณิชย์ไทย: กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ธนสยาม
  Non-Performing Asset (NPA) management of Thai Commercial Banks : A case study of Thanasiam Commercial Bank

ผศ.ปิยรัตน์
กฤษณามระ

2552

B1872

พิพัฒน์พงษ์
Pipatpong

คางคำ
Kangkum

 • การวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทำดุลดัชนีสำหรับบริษัทผลิตลวดเหล็กสำหรับคอนกรีต อัดแรง
  Strategic planning and balanced scorecard development for prestressed steel manu -facturer

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1873

พิรญาณ์
Piraya

บุญญสถิตย์
Boonyasatid

 • ทัศนคติของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรี
  Perception of female leadership among sub-ordinate in female dominated organization

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมพูคำ

2552

B1874

พิมล์ไพลิน
Pimpilin

อุณหเกตุ
Unahakate

 • แผนการตลาดสำหรับนิตยสารกรังด์ปรีซ์
  Marketing Plan for Grand Prix Magazine

รศ.เพลินทิพย์
โกเมศโสภา

2552

B1875

เพ็ญนภา
Phennapha

เสน่ห์ลักษณา
Saneilaksana

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร้านนวดในจังหวัดระยอง
  The feasibility study of a traditional massage center in Rayong Province

ผศ.วันดา
พัฒนกิจการุณ

2552

B1876

ไพสิฐ
Paisit

สุขสอาด
Sooksa-ard

 • แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก ลิปไอซ์
  Marketing plan for lipice mentholathum

ผศ.ดร.ธนวรรณ
แสงสุวรรณ

2552

B1877

ภานุวัฒน์
Panuwat

งามสิริกุล
Ngamsirikul

 • แผนกลยุทธ์สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดโง้ว เต็ก หยู
  Strategic plan for Ngow Tek Yhu Parts Limited

รศ.ดร.พักตร์ผจง
วัฒนสินธุ์

2552

B1878

ภูวดล
Phovadon

กิจนำ
Kitnam

 • ความเครียดและผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของพนักงานสอบบัญชีในบริษัทตรวจสอบบัญชีข้ามชาติแห่งหนึ่ง
  Stress and consequences on intention to leave of auditors in an International Audit Firm

ผศ.ดร.พัชสิรี
ชมพูคำ

2552

B1879

มนัสวี
Manussawee

เจี่ยศิริเจริญวงษ์
Jiasiricharoenwong

 • แผนการตลาดสยามพรีเสิร์ฟฟู๊ดส์
  Marketing plan for Siam Preserved Foods

รศ.ดร.สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาลัย

2552

B1880

มั่นคง
Munkong

ชัยวานิชศิริ
Chaivanitsiri

 • แผนการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัท หมวกไหมพรม จำกัด
  Strategic marketing plan for Balaclava Company Limited

รศ.ดร. สมเกียรติ
เอี่ยมกาญจนาภัย

2552

B1881