ห้องสมุดจะปิดให้บริการ

 

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

 

เวลา 10.00 น. - 13.00 น.

 

เนื่องจากประชุมบุคคลากรของคณะฯ

 

และเปิดบริการห้องสมุดตามปกติ

 

เวลา 13.00 น. - 20.00 น.


 

google tweeter