ระเบียบการใช้ห้องสมุด

 1. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สวมรองเท้าแตะและ กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด-เสื้อสายเดี่ยว(กระโปรงห้ามสั้นมาก ในกรณีที่แต่งชุดนิสิตให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายชุดนิสิต)
 2. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องวางอาหารและเครื่องดื่มไว้ที่ด้านหน้าทางเข้าก่อนเข้าใช้งาน
 3. หนังสือและวารสารเมื่ออ่านเสร็จแล้วให้วางไว้บนรถเข็นหนังสือที่จัดให้เฉพาะเพื่อรอเก็บขึ้นชั้น ส่วนหนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้เก็บเข้าที่เดิม
 4. ห้องสมุดเป็นที่อ่านหนังสือและค้นคว้าผู้ใช้ทุกคนต้อง ไม่ส่งเสียงดัง
 5. เพื่อป้องกันหนังสือชำรุดเสียหายหรือเปื้อนสิ่งสกปรก
 6. ห้ามนำเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 7. โปรดใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย
 8. ไม่ขีดเขียนข้อความลงในสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้และความสะอาดในห้องสมุดด้วย
 9. ผู้ใดตัดหรือฉีกสิ่งพิมพ์หรือทำลายวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง ชดใช้ค่าเสียหายและตัดสิทธิการเข้าใช้ห้องสมุด
 10. ห้ามนำสิ่งพิมพ์ห้องสมุดออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับ โทษสถานหนัก
 11. งดการใช้เสียงดังและงดใช้โทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่น
 12. หากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของห้องสมุด จะถูกถอนสิทธิในการใช้ห้องสมุด

..................................................................................................... Home

การทำบัตรสมาชิก

บริการทำบัตรสมาชิก สำหรับบุคคลภายนอก นักศึกษา ข้าราชการ และนิสิตเก่า จุฬาฯ

บุคคลภายนอก ใช้บริการ เฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เสียค่าบำรุงห้องสมุดรายวัน ดังนี้

นักศึกษา ข้าราชการ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ค่าบำรุงรายวัน 10 บาท

บุคคลภายนอก ค่าบำรุงรายวัน 20 บาท

บุคคลภายนอก เสียค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ดังนี้

นักศึกษาข้าราชการและนิสิตเก่าจุฬาฯ ค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท (รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแสดงบัตรนิสิตเก่าจุฬาฯ)

บุคคลภายนอก ค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท (ใช้รูปถ่าย1นิ้วจำนวน 2รูปพร้อมแสดงบัตรประชาชน)

หมายเหตุ

 • ใช้บริการอ่านสิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุดเท่านั้น
 • ถ่ายเอกสารได้ไม่เกินเล่มละ 30 หน้า
 • โครงงานพิเศษของหลักสูตร เป็นลิขสิทธิ์ของหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร

..................................................................................................... Home

บริการยืม-คืนหนังสือ

บริการยืม-คืนหนังสือ ที่เคาท์เตอร์ ชั้น 7 ใช้บัตรประจำตัวนิสิต (Smart Card) สำหรับยืมหนังสือห้องสมุดของคณะฯ และสถาบันต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระเบียบการยืมหนังสือ

นิสิต / อาจารย์ / บุคลากรในคณะฯ

 • นิสิตปริญญาตรี 7 เล่ม / 14 วัน
 • นิสิตปริญญาโท10 เล่ม / 14 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก15 เล่ม / 14 วัน
 • อาจารย์ 20 เล่ม /1 ภาคการศึกษา
 • บุคลากร 15 เล่ม / 14 วัน

นิสิต / อาจารย์ / บุคลากรต่างคณะฯ

 • นิสิตปริญญาตรี 3 เล่ม / 14 วัน
 • นิสิตปริญญาโท 5 เล่ม / 14 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก7 เล่ม / 14 วัน
 • อาจารย์10 เล่ม / 30 วัน
 • บุคลากร 7 เล่ม / 30 วัน

** กรณีเป็นการยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต อนุญาตให้ยืมต่อได้ 1 ครั้ง เท่านั้น **

วิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง และ CD-ROM ยืมได้เฉพาะนิสิตในคณะฯ

ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด

 • หนังสือทั่วไป 3 บาท / วัน
 • หนังสือสำรอง/วิทยานิพนธ์ 30 บาท / วัน หรือ 30 บาท / ชั่วโมง

กรณีหนังสือสูญหายหรือเสียหาย ให้ชำระค่าเสียหายแล้วแต่กรณี ดังนี้

 • หนังสือเสียหายแต่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชำระตามราคาค่าซ่อมแซม
 • หนังสือเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมหรือสูญหายให้จัดหาหนังสือชนิดเดียวกันหรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของห้องสมุดมาทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ถ้าไม่สามารถจัดหาหนังสือมาทดแทนได้ ให้ชำระค่าทดแทนตามดุลยพินิจของบรรณารักษ์

อัตราค่าทดแทน

 • ขั้นต่ำ 350 บาท สำหรับหนังสือภาษาไทย
 • และ 2,750 บาท สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศรวมทั้งชำระค่าเตรียมวัสดุที่เสียหายหรือสูญหาย ชิ้นละ 150 บาท

การยืมต่อ

 • นิสิต สามารถยืมต่อที่เคาท์เตอร์ชั้น ได้ 7 ได้3 ครั้ง และสามารถต่ออายุการยืมผ่าน web OPAC ได้ 1 ครั้ง /1 รอบการยืม
 • บุคลากร สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง และสามารถต่ออายุการยืมผ่าน web OPAC ได้ 1 ครั้ง /1 รอบการยืม

..................................................................................................... Home

บริการจองหนังสือ

บริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำการจองหนังสือที่ต้องการจากห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ได้ล่วงหน้าทาง Email

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

เป็นนิสิตปัจจุบันของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดแล้ว

 • ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 • ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 • หนังสือที่ยืมรวมแล้วไม่เกินจำนวนที่กำหนด
 • นิสิตปริญญาโท ยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
 • นิสิตปริญญาเอก ยืมได้ 15 เล่ม / 14 วัน
 • จองได้ไม่เกิน 3 รายการ / ครั้ง
 • แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ

ขอใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ คุณพรทิพย์

Email :library@cbs.chula.ac.th

โทร :02-218-5729

บริการยืมหนังสือสำรอง

หนังสือสำรองเป็นหนังสือที่อาจารย์ขอให้จัดแยกไว้ให้นิสิตอ่านประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ บริการสำหรับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 7 และยืมอ่านภายในห้องสมุดเท่านั้น

..................................................................................................... Home

บริการโสตทัศนวัสดุและสื่อมัลติมีเดีย

บริการโสตทัศนวัสดุและสื่อมัลติมีเดีย ของห้องสมุดมีดังนี้

 • ปลั๊กไฟฟ้าต่อพ่วงหากไม่ได้ใช้ห้อง Study Room สามารยืมใช้งานภายในห้องสมุดได้ที่เคาท์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 7 โดยใช้บัตรนิสิตแลกไว้และบันทึกข้อมูลลงสมุดยืม
  • โดยสามารถยืมได้ 2 ช่วง คือ
  • วันจันทร์ - ศูกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น. , 17.00 - 19.30 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 12.30 น. , 13.00 -16.30 น.

ขั้นตอนการยืม

 1. ติดต่อยืมที่เคาท์เตอร์ ยืม-คืน ชั้น 7
 2. ใช้บัตรนิสิตวางแลกไว้กับเจ้าหน้าที่
 3. ลงเวลายืมตามรอบที่จะใช้ และเบอร์ของปลั๊ก
 4. หลังจากใช้เสร็จกรุณาส่งคืนตามรอบเวลาที่ยืม เพื่อความสะดวก รอบต่อไปใช้งาน
 • CD ROM Multimedia บริการสำหรับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่านั้นสามารถติดต่อขอยืม CD ที่เคาน์เตอร์ชั้น 7 ระหว่างเวลา 8.00 – 19.45 น. (ในกรณียืม CD ต้นฉบับ ติดต่อล่วงหน้า 1 วันทำการ) และสามรถยืมได้ 14 วัน
  • ระเบียบการยืม
  • จำนวน CD ที่ยืมจะนับรวมกับจำนวนหนังสือที่นิสิตแต่ละชั้นปีมีสิทธิ์ยืม
  • กรณีทำ CD สูญหายหรือชำรุด เสียค่าสำเนาข้อมูล 150 บาท / แผ่น (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการสืบค้นสารนิเทศฐานข้อมูล พ.ศ.2545)

..................................................................................................... Home

บริการสืบค้นฐานข้อมูล IS

บริการสืบค้นฐานข้อมูล IS สามารถสืบค้นฐานข้อมูล รายชื่อ บทคัดย่อ ของเจ้าของโครงงาน จากเว็บไซด์ของห้องสมุด web OPAC

 • โครงงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน จะเป็นรูปแบบ PDF จะสามารถอ่านได้ที่เครื่องอ่านที่ห้องสมุดชั้น 7 และชั้น 8
 • โครงงานก่อนปี พ.ศ.2553 จะเป็นเล่มสามารถยืมอ่านได้ที่ชั้น 7
 • โครงงานพิเศษไม่อนุุญาติให้คัดลอกเนื้อหาใดๆ โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนยืมอ่าน

สารนิพนธ์ (Independent Study)
ไม่ควรนำมาคัดลอกหรืออ้างอิงเนื่องจากไม่ใช่บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่โปรดใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเท่านั้น

..................................................................................................... Home

บริการถ่ายเอกสาร

สามารถใช้บริการถ่ายเอกสารได้ที่ห้องถ่ายเอกสาร ชั้น 7 จะต้องถ่ายด้วยตัวเอง โดยคิดค่าถ่ายเอกสารแผ่นละ 0.50 บาท

 • ระเบียบการถ่ายเอกสาร
 • กรุณาถ่ายหนังสือและวิทยานิพนธ์ด้วยความระมัดระวัง
 • โครงงานพิเศษของหลักสูตรที่ขึ้นต้นด้วย A ,M ,S,B,BE,MM,MK ถ่ายได้ไม่เกิน 30 หน้า/เล่ม และต้องมากรอกแบบฟอร์มการถ่ายเอกสาร ได้ที่เคาท์เตอร์ยืม-คืน ชั้น 7 ก่อนทุกครั้ง และกรุณาระบุบรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบฟอร์มและนำมาให้เจ้าหน้าที่เซ็นต์ชื่อด้วยทุกครั้ง ก่อนนำไปถ่าย
 • โครงงาน MSCG ห้ามถ่ายเอกสารเด็ดขาด
 • หากมีปัญหาการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

..................................................................................................... Home

Group Study Room

บริการห้องค้นคว้ากลุ่มอำนวจความสะดวก เป็นห้องประชุม ค้นคว้า ทำงานกลุ่ม โดยบริการเฉพาะคณาจารย์ และ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ เท่านั้น

 1. ให้บริการ เฉพาะนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เท่านั้น

  เวลาเปิดบริการ

วันจันทร์-วันศุกร์

  • เช้า 08.30 – 12.30 น.
  • บ่าย 12.30 – 16.30 น.
  • เย็น 16.30 – 19.30 น.
  • หรือ 16.30 – 20.30 ( ขยายเวลาเฉพาะช่วงสอบ )

วันเสาร์ – วันอาทิตย์

  • เช้า 09.00 – 12.30 น.
  • บ่าย 12.30 – 16.30 น.
 1. นิสิต ลงชื่อ-นามสกุล และรหัสนิสิตพร้อมวางบัตรนิสิตและแสดงตัวเข้าใช้ทุกคนตามจำนวนที่กำหนดไว้แต่ละห้อง โดยมีระเบียบ
 2. นิสิตรับกุญแจห้องเมื่อครบจำนวนขั้นต่ำของจำนวนผู้เข้าใช้ โดยรับกุญแจจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นิสิตส่งมอบกุญแจกันเอง
 3. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้ห้องอื่นเพราะห้องไม่เก็บเสียง
 4. ห้ามนำขนม ของขบเคี้ยว และเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้อง
 5. ไม่อนุญาตให้นำเก้าอี้จากด้านนอกเข้าห้อง Study Room
 6. เมื่อถึงกำหนดเวลา หรือนิสิตเลิกใช้ห้อง กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยปิดไฟ และ ล็อคกุญแจห้องทุกครั้ง
 7. นิสิตคืนกุญแจห้องให้เจ้าหน้าที่พร้อมรับบัตรคืน
 8. ไม่ให้นิสิตจองห้องต่อเนื่อง จนกว่าจะหมดเวลา แต่ถ้าไม่มีผู้อื่นจองจึงจะลงเวลาต่อได้
 9. ถ้านิสิตใช้ห้องอยู่แล้วจะไม่อนุญาตให้จองห้อง Study Room ห้องอื่นพร้อมกันอีก
 10. กรณีจองล่วงหน้า นิสิตสามารถจองห้องล่วงหน้าด้วยตนเองหรือโทรจองที่ 02-218-5729

กรุณามายืนยันการใช้ห้องก่อนถึงเวลาจอง หากสายเกิน 15 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ **

..................................................................................................... Home

google tweeter