ระเบียบการให้บริการของห้องสมุด

รายละเอียดบริการ

1.ระเบียบการใช้ห้องสมุดผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

 • ผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้สุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สวมรองเท้าแตะและ กางเกงขาสั้น
  เสื้อแขนกุด -สายเดี่ยว (กระโปรงห้ามสั้นมาก)

  ในกรณีที่แต่งชุดนิสิตให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบการแต่งกายชุดนิสิต)
 • ผู้ใช้ห้องสมุดต้องวางอาหารและเครื่องดื่มไว้ที่ด้านหน้าทางเข้าก่อนเข้าใช้งาน
 • หนังสือและวารสาร เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้วางไว้บนรถเข็นหนังสือที่จัดให้เฉพาะเพื่อรอเก็บขึ้นชั้น ส่วนหนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านเสร็จแล้วให้เก็บเข้าที่เดิม
 • ห้องสมุดเป็นที่อ่านหนังสือและค้นคว้าผู้ใช้ทุกคนต้อง ไม่ส่งเสียงดัง
 • เพื่อป้องกันหนังสือชำรุดเสียหายหรือเปื้อนสิ่งสกปรก ห้ามนำเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว เข้ามารับประทานในห้องสมุด
 • โปรดใช้วัสดุสิ่งพิมพ์ทุกประเภทด้วยความทะนุถนอม ระมัดระวัง ไม่ทำฉีกขาด ชำรุดเสียหาย ไม่ขีดเขียนข้อความลงในสิ่งพิมพ์ รวมทั้งช่วยระวังรักษาสิ่งของเครื่องใช้และความสะอาดในห้องสมุดด้วย
 • ผู้ใดตัดหรือฉีกสิ่งพิมพ์หรือทำลายวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุด ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม ผู้ใดฝ่าฝืนต้อง ชดใช้ค่าเสียหายและตัดสิทธิการเข้าใช้ห้องสมุด
 • ห้ามนำสิ่งพิมพ์ห้องสมุดออกจากห้องสมุด โดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับ โทษสถานหนัก
 • งดการใช้เสียงดังและงดใช้โทรศัพท์เสียงดังรบกวนผู้อื่น
 • ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของห้องสมุด จะถูกถอนสิทธิในการใช้ห้องสมุด

Return to top of page

2.การทำบัตรสมาชิก

 • บุคคลภายนอก ใช้บริการ เฉพาะวันจันทร์,พุธ,ศุกร์ เสียค่าบำรุงห้องสมุดรายวัน ดังนี้
  • นักศึกษา ข้าราชการ และนิสิตเก่าจุฬาฯ ค่าบำรุงรายวัน 10 บาท
  • บุคคลภายนอก ค่าบำรุงรายวัน 20 บาท
 • บุคคลภายนอก เสียค่าบำรุงห้องสมุดรายปี ดังนี้
  • นักศึกษา ข้าราชการและนิสิตเก่าจุฬาฯ ค่าบำรุงรายปี ปีละ 200 บาท (รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแสดงบัตรนิสิตเก่าจุฬาฯ)
  • บุคคลภายนอก ค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท (ใช้รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมแสดงบัตรประชาชน)
 • หมายเหตุ
  • ใช้สิ่งพิมพ์ภายในห้องสมุดเท่านั้น
  • ถ่ายเอกสารได้ไม่เกินเล่มละ 30 หน้า
  • โครงงานพิเศษของหลักสูตร เป็นลิขสิทธิ์ของหลักสูตร ไม่อนุญาตให้ถ่ายเอกสาร

Return to top of page

3.บริการจ่าย-รับ

 • ใช้บัตรประจำตัวนิสิต (Smart Card) สำหรับยืมหนังสือห้องสมุดคณะฯ และสถาบันต่าง ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรณีบัตรประจำตัวนิสิต (Smart Card) หาย ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเสียค่าทำบัตรใหม่ 200 บาท
 • ระเบียบการยืมหนังสือ คณาจารย์และนิสิตในคณะและต่างคณะ
 • นิสิต / อาจารย์ / บุคลากรในคณะฯ นิสิตปริญญาตรี 7 เล่ม / 14 วัน
  นิสิตปริญญาโท 10 เล่ม / 14 วัน
  นิสิตปริญญาเอก 15 เล่ม / 14 วัน
  อาจารย์ 20 เล่ม /1 ภาคการศึกษา
  บุคลากร 15 เล่ม / 14 วัน
  นิสิต / อาจารย์ / บุคลากรต่างคณะฯ นิสิตปริญญาตรี 3 เล่ม / 14 วัน
  นิสิตปริญญาโท 5 เล่ม / 14 วัน
  นิสิตปริญญาเอก 7 เล่ม / 14 วัน
  อาจารย์ 10 เล่ม / 30 วัน
  บุคลากร 7 เล่ม / 30 วัน
  ** กรณีเป็นการยืมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต อนุญาตให้ยืมต่อได้ 1 ครั้ง เท่านั้น **
 • วิทยานิพนธ์, หนังสือสำรอง และ CD-ROM ยืมได้เฉพาะนิสิตในคณะฯ
 • ค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
  หนังสือทั่วไป 3 บาท / วัน
  หนังสือสำรอง/วิทยานิพนธ์ 30 บาท / วัน หรือ 30 บาท / ชั่วโมง
 • กรณีหนังสือสูญหายหรือเสียหาย ให้ชำระค่าเสียหายแล้วแต่กรณี ดังนี้
  • หนังสือเสียหายแต่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ชำระตามราคาค่าซ่อมแซม
  • หนังสือเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซมหรือสูญหายให้จัดหาหนังสือชนิดเดียวกัน หรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของห้องสมุดมาทดแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ถ้าไม่สามารถจัดหาหนังสือมาทดแทนได้ ให้ชำระค่าทดแทนตามดุลยพินิจของบรรณารักษ์ ทั้งนี้ค่าทดแทนขั้นต่ำ 350 บาท สำหรับหนังสือภาษาไทยและ 2,750 บาท สำหรับหนังสือภาษาต่างประเทศ รวมทั้งชำระค่าเตรียมวัสดุที่เสียหายหรือสูญหาย ชิ้นละ 150 บาท
 • การยืมต่อ
  • นิสิต สามารถยืมต่อได้ 3 ครั้ง
  • บุคลากร สามารถยืมต่อได้ 2 ครั้ง

Return to top of page

4.บริการจองหนังสือ

 • ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการใช้หนังสือที่ผู้อื่นขอยืมไปแล้วให้แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ชั้น 7 บริการจ่าย-รับ โดยแจ้งเลขหมู่และวันกำหนดคืนของหนังสือ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการจองหนังสือ โดยเก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐานในการขอรับหนังสือเมื่อมีผู้มาคืน

5.บริการหนังสือสำรอง บริการยืมหนังสือสำรองสำหรับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • หนังสือสำรอง เป็นหนังสือที่อาจารย์ขอให้จัดแยกไว้ให้นิสิตอ่านประกอบการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ เจ้าหน้าที่บริการจ่าย-รับ ยืมอ่านภายในห้องสมุด

6.บริการโสตทัศนวัสดุและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการยืม CD-ROM สำหรับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • ติดต่อขอยืม CD ที่เคาน์เตอร์ชั้น 7 ระหว่างเวลา 8.00 – 19.45 น. (ในกรณียืม CD ต้นฉบับ ติดต่อล่วงหน้า 1 วันทำการ)
 • ยืมได้ 14 วัน
 • จำนวน CD ที่ยืมจะนับรวมกับจำนวนหนังสือที่นิสิตแต่ละชั้นปีมีสิทธิ์ยืม
 • กรณีทำ CD สูญหายหรือชำรุด เสียค่าสำเนาข้อมูล 150 บาท / แผ่น (ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราการจัดเก็บเงินค่าบริการสืบค้นสารนิเทศฐานข้อมูล พ.ศ.2545)

7.บริการสืบค้นฐานข้อมูล IS

8.บริการถ่ายเอกสาร.

 • คิดค่าบริการแผ่นละ 0.50 บาท

9.บริการห้องค้นคว้า(Study Room)

 • บริการเฉพาะคณาจารย์ และ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ
 • เวลาเปิดบริการ
   • จันทร์ – ศุกร์ 8.00 น.-12.30 น. ; 12.30 น.-16.30 น. ; 16.30 น.-19.30 น.
   • เสาร์ 9.00 น. – 12.30 น. ; 12.30 น. – 16.30 น.
   • อาทิตย์ 9.00 น. – 12.30 น. ; 12.30 น. – 16.30 น.
 • ให้นิสิตลงชื่อ นามสกุล และ รหัสนิสิต ลงในสมุดพร้อมทั้งแสดงบัตรนิสิตตามจำนวนผู้เข้าใช้ เพื่อรับกุญแจห้อง
 • เมื่อใช้หนังสือของห้องสมุดเสร็จแล้ว กรุณานำมาไว้ที่รถเข็นที่จัดให้ เพื่อรอจัดขึ้นชั้นหนังสือ
 • ห้ามเสียงดังและไม่อนุญาตให้นำขนม ของขบเคี้ยวและเครื่องดื่มเข้ามารับประทาน ทั้งนี้เพื่อรักษาความสะอาดของห้อง
 • ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบห้องสมุดต้องงดให้บริการสำหรับนิสิตในครั้งต่อไป ***

Return to top of page

ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 218-5726 email : webmaster