บริการ Pre Order Service

คือ บริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถทำการจองหนังสือที่ต้องการจากห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์ได้ล่วงหน้าทาง e-mailเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ
 1. เป็นนิสิตปัจจุบันของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาโทขึ้นไป ที่ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดแล้ว
 2. ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 3. ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 4. หนังสือที่ยืมรวมแล้วไม่เกินจำนวนที่กำหนด
  • นิสิตปริญญาโท ยืมได้ 10 เล่ม / 14 วัน
  • นิสิตปริญญาเอก ยืมได้ 15 เล่ม / 14 วัน
 5. จองได้ไม่เกิน 3 รายการ / ครั้ง
 6. แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
 7. ขอใช้บริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณณัฐคณา รัศมีแสงเพชร โทร.0-2218-5726 email:library@cbs.chula.ac.th
ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster