บริการยืมและจัดส่งหนังสือระหว่างห้องสมุดคณะ/สถาบัน ในจุฬาฯ (Book Delivery)

คือบริการที่ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นที่เป็นห้องสมุดในโครงการ มารอให้ท่านใช้บริการที่จุดเดียว


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Book Delivery คลิกที่นี่

เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ
 1. เป็นอาจารย์ หรือนิสิตปัจจุบันของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดแล้ว
 2. ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 3. ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 4. จำนวนการยืมต่อครั้งไม่เกิน 3 เล่ม

ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขผู้ใช้บริการ
 2. สืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูล Chulalinet(http://library.car.chula.ac.th/)
 3. แจ้งชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ และห้องสมุดที่ให้บริการ (เฉพาะห้องสมุดที่อยู่ในโครงการ) ผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่
 4. จำนวนการยืมต่อครั้งไม่เกิน 3 เล่ม
 5. แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 6. โปรดตรวจสอบ Email ตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดรับหนังสือ ถ้าไม่ได้รับ Email อาจเกิดการผิดพลาดของระบบ
 7. ระยะเวลาการยืมและค่าปรับเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของหนังสือ
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพรทิพย์ ศิริสัมพันธ์ โทร.0-2218-5729 Email: library@cbs.chula.ac.th

รายชื่อห้องสมุดในโครงการ คลิกที่นี่
ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster