บริการยืมและจัดส่งหนังสือระหว่างห้องสมุด คณะ / สถาบัน อื่นๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Book Delivery)

คือบริการที่ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะประสานงานทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดอื่นที่เป็นห้องสมุด

ในโครงการ โดยสามารถมารับ และคืนที่ห้องสมุดของคณะฯ ได้เลยในที่เดียว

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ Book Delivery คลิกที่นี่เงื่อนไขของผู้ใช้บริการ

 1. เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือนิสิตปัจจุบันของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ต่ออายุสมาชิกห้องสมุดแล้ว
 2. ไม่มีหนังสือเกินกำหนดส่ง
 3. ไม่ค้างชำระค่าปรับหนังสือเกินกำหนด
 4. จำนวนการยืมต่อครั้งไม่เกิน3เล่มต่อวัน

ขั้นตอนการใช้บริการ
 1. มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขผู้ใช้บริการ
 2. สืบค้นหนังสือจากฐานข้อมูล Chulalinet (http://library.car.chula.ac.th)
 3. แจ้งชื่อหนังสือ ผู้แต่ง เลขเรียกหนังสือ และห้องสมุดที่ให้บริการ (เฉพาะห้องสมุดที่อยู่ในโครงการ) ผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ คลิกที่นี่
 4. จำนวนการยืมต่อครั้งไม่เกิน 3 เล่ม ต่อวัน
 5. แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 6. โปรดตรวจสอบ Email ตอบรับเพื่อยืนยันกำหนดรับหนังสือ ถ้าไม่ได้รับ Email อาจเกิดการผิดพลาดของระบบ
 7. ระยะเวลาการยืมและค่าปรับเป็นไปตามระเบียบของห้องสมุดเจ้าของหนังสือ
 8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพรทิพย์ พัชรพัฒนชัย โทร.0-2218-5729 Email: library@cbs.chula.ac.th

รายชื่อห้องสมุดในโครงการ คลิกที่นี่
google tweeter