ฐานข้อมูลห้องสมุด (Library Catalog)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการในห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Library Information Network – CHULALINET) ผู้รับบริการสามารถสืบค้นรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสือ วารสาร จุลสาร รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ ทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog Online - OPAC)

ฐานข้อมูลศูนย์เอกสารประเทศไทย (Thailand Information Center Database - TIC )

เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเอกสารและทรัพยากรสารสนเทศคัดสรรด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึง อาเซียน กว่า 90,000 รายการ พร้อมรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อและดรรชนีสืบค้นเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารเหล่านี้จัดเก็บที่ศูนย์เอกสารประเทศไทย สำนักงานวิทยทรัพยากรฯ สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายจุฬาฯ (CU Network)

ระบบการสืบค้นข้อมูล CU Single Search

ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นสารสนเทศจากหลายฐานข้อมูลพร้อมกัน และเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงสารสนเทศรวมทั้งความรู้ที่ต้องการได้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ปัจจุบันระบบนี้สามารถสืบค้นครอบคลุมสารสนเทศจากฐานข้อมูลห้องสมุดเครือข่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย

ฐานข้อมูล OCLC (Online Computer Library Center)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบรรณานุกรมของเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลก และห้องสมุดที่เป็นสมาชิกจะสามารถยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดได้ เรียกบริการดังกล่าวว่า WorldShare Interlibrary Loan เมื่อรายการที่ต้องการสืบค้นปรากฏอยู่ในห้องสมุดแห่งอื่นๆ ผู้ใช้สามารถส่งคำขอไปยังบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบได้โดยผ่านหน้าจอการสืบค้น ทั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายตามระเบียบของห้องสมุดแต่ละแห่งที่ให้บริการ

คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR)

คลังผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรูปแบบดิจิทัลฉบับเต็ม ได้แก่ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ ชุดการเรียนการสอน การบรรยาย คู่มือ แนวปฏิบัติที่ดี และวารสารอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Reference Databases)

กลุ่มฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมฐานข้อมูลสาขาวิชาต่างๆ ให้ข้อมูลเป็นรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Books) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกและโทของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่ในกลุ่มฐานข้อมูล CU References Databases เป็นเอกสารต่างประเทศ

ฐานข้อมูลประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Communities of Practice, Chulalongkorn University – CoP)

คลังสารสนเทศประชาคมวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยในสาขาต่างๆ ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่งทางวิชาการ หน่วยงาน สถานที่และข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งบริหาร ประวัติการศึกษา สาขาความเชี่ยวชาญ กิจกรรมทางวิชาการ ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โครงการและแหล่งทุนอุดหนุน รางวัลที่ได้รับ และข้อมูลอื่นๆ อันเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการติดต่อสื่อสารกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ

ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (Union Catalog of Thai Academic Libraries - UCTAL)

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ วารสาร และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThailLIS)

ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Thai Digital Collection)

ฐานข้อมูลฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นผลงานนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร สังกัดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย

google tweeter