ฐานข้อมูลทดลองใช้

 • Nineteenth Century Collections Online
  NCCO is a multi-year global digitization and publishing program focusing on primary source collections of the long nineteenth century, with archives releasing incrementally beginning in spring 2012.
  เข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2556
 • Sage Knowledge
  เข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2556


CU Reference Database

กรณีใช้งานภายนอกเครือข่ายจุฬาฯ โปรดอ่าน

 • ABI/INFORM(ProQuest)
  เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกมานานกว่า 30 ปี รวบรวมข้อมูลจากวารสารชั้นนำมากกว่า 1,000 รายชื่อ ทางด้านธุรกิจ เทคนิค การจัดการ กลยุทธ์ หรือ วิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหัวเรื่องตามประเภทของอุตสาหกรรมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้บริการ Doctoral Dissertations และ Master's Theses จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง
 • Business Source Complete(EBSCOhost)
  ให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) บัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มากกว่า 8,000 ชื่อเรื่อง
  ให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น Company Profiles, Country Economic Reports และ SWOT เป็นต้น
 • Emerald Fulltext
  ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ MCB University Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสารวิชาการด้านการจัดการ ให้บริการย้อนหลังจนถึงปี 1989 และให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปัจจุบัน
 • GMID : Global Market Information Database
  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจที่นำเสนอข้อมูลธุรกิจในระดับประเทศ ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ลักษณะการนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปของสถิติ รายงานทางการตลาด ข้อมูลบริษัทและข้อมูลประเทศที่ครอบคลุมกว่า 205 ประเทศ
 • ฐานข้อมูลทดลองใช้ IMF eLibrary
  เป็นฐานข้อมูลของกองเงินทุนระหว่างประเทศ (IMF)ประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ คือ IMF Statistics, IMF Activities, Periodicals and Reports, Books and Analytical Papers
  เข้าใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2555

 • JSTOR : Journal Storage
  เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับย้อนหลัง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ ฯลฯ ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF โดยวารสารบางชื่อย้อนหลังไปถึงฉบับแรกที่จัดพิมพ์ เช่น Journal of Finance (1946-2004), Journal of Marketing (1936-2002) เป็นต้น
 • ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Elsevier Science และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ในเครือภาคีและพันธมิตร มีจำนวน 24 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง สามารถใช้บทความจากวารสารฉบับย้อนหลังจากปี 1994 จนถึงฉบับปีที่ 1
 • Scopus
  เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม (Citation Database) ของบทความในวารสารทางด้าน Life Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences นอกจากนี้ยังมีข้อมูลบางส่วนในรูปของ Conference Proceeding และ Books และสามารถ Link ต่อไปยัง Fulltext ในฐานข้อมูลที่บอกรับได้
 • Wiley online library (Blackwell Synergy)
  สำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
 • ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย

 • Charting Thailand's Economy
  ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจประเทศไทย ประกอบด้วยข้อมูลด้านภาวะเศรษฐกิจรายเดือน จีดีพีและภาคเศรษฐกิจจริง การกระจายรายได้ ภาคการเงิน ภาคการคลัง นอกจากนี้ ยังมีรายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจไทยรายเดือน และ pod cast สำหรับผู้บริหาร ข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารโลก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น นำเสนอในรูปแบบ online learning
 • iQNewsClip
  บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ แสดงข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนมิถุนายน 2549 และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวันทำการ
 • NEWSCENTER
  เป็นฐานข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร สิ่งพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ในระดับดีและยังรวบรวมข้อมูลข่าวสารทางการเงินและการลงทุน ตลอดจนข้อมูลในรูปของบทวิเคราะห์ด้านหลักทรัพย์จากบริษัทสำคัญ ๆ ในวงการธุรกิจหลักทรัพย์
  นิสิตในคณะติดต่อขอใช้บริการที่ Cyber Zone ของห้องสมุดคณะ หรือศูนย์วิทยทรัพยากร สนใจข้อมูลฉบับเต็ม
 • R-SIMS
  งบการเงินฉบับเต็ม และแบบรายงาน56-1 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นิสิตในคณะติดต่อขอใช้บริการที่ Cyber Zone ของห้องสมุดคณะ หรือศูนย์วิทยทรัพยากร สนใจข้อมูลฉบับเต็ม
 • KResearch (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  ให้นิสิตคลิกที่ชื่อฐาน KResearch เพื่อค้นข้อมูลที่ต้องการ
  เมื่อได้ชื่องานวิจัยและต้องการข้อมูลฉบับเต็มให้ copy ชื่องานวิจัย และให้นิสิต คลิกที่นี่

google tweeter