ฐานข้อมูลทดลองใช้Business Database

กรณีใช้งานภายนอกเครือข่ายจุฬาฯ โปรดอ่าน

 • ABI/INFORM(ProQuest)
  เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านบริหารธุรกิจที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกมานานกว่า 30 ปี รวบรวมข้อมูลจากวารสารชั้นนำมากกว่า 1,000 รายชื่อ ทางด้านธุรกิจ เทคนิค การจัดการ กลยุทธ์ หรือ วิธีการต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหัวเรื่องตามประเภทของอุตสาหกรรมจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังให้บริการ Doctoral Dissertations และ Master's Theses จากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง
 • Business Source Complete(EBSCOhost)
  ให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจ การตลาด การบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) บัญชี เศรษฐศาสตร์ และการเงิน มากกว่า 8,000 ชื่อเรื่อง
  ให้บริการข้อมูลการวิเคราะห์ธุรกิจ เช่น Company Profiles, Country Economic Reports และ SWOT เป็นต้น
 • Emerald Fulltext
  ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ MCB University Press ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องประเภทวารสารวิชาการด้านการจัดการ ให้บริการย้อนหลังจนถึงปี 1989 และให้บริการเอกสารฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1994 จนถึงปัจจุบัน
 • GMID : Global Market Information Database
  เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ทางธุรกิจที่นำเสนอข้อมูลธุรกิจในระดับประเทศ ผู้บริโภคและอุตสาหกรรม ลักษณะการนำเสนอข้อมูลอยู่ในรูปของสถิติ รายงานทางการตลาด ข้อมูลบริษัทและข้อมูลประเทศที่ครอบคลุมกว่า 205 ประเทศ
 • ScienceDirect
  เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ Elsevier Science และสำนักพิมพ์อื่น ๆ ในเครือภาคีและพันธมิตร มีจำนวน 24 สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มากกว่า 2,000 ชื่อเรื่อง สามารถใช้บทความจากวารสารฉบับย้อนหลังจากปี 1994 จนถึงฉบับปีที่ 1
 • Scopus
  Scopus is the largest abstract and citation database of peer-reviewed research literature. With over 19,000 titles from more than 5,000 international publishers, Scopus offers researchers a quick, easy and comprehensive resource to support their research needs in the scientific, technical, medical and social sciences fields and arts and humanities.
 • Wiley online library (Blackwell Synergy)
  สำนักพิมพ์ Wiley-Blackwell ให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนกว่า 1,500 รายชื่อ ครอบคลุม 15 สาขาวิชา ผู้ใช้บริการสามารถใช้สืบค้นและอ่านเอกสารฉบับเต็มของวารสารที่บอกรับได้ ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน

ให้ข้อมูลเป็นภาษาไทย

 • iQNewsClip
  บริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Online News Clipping) ที่ตัดข่าวจากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ แสดงข้อมูลย้อนหลังถึงเดือนมิถุนายน 2549 และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวันทำการ
 • KResearch (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย)
  เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรายงานวิเคราะห์วิจัย ทั้งในภาคเศรษฐกิจระดับจุลภาค มหภาค ภาคการเงิน และภาคเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเน้นกระแสของข่าวสารข้อมูลที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนั้น นอกจากนี้ยังประกอบด้วยดัชนีเศรษฐกิจ รายงานภาวะตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนภาวะเงินตราต่างประเทศ จัดทำโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
  ให้นิสิตคลิกที่ชื่อฐาน KResearch เพื่อค้นงานวิจัยที่ต้องการ
  เมื่อได้ชื่องานวิจัยและต้องการข้อมูลฉบับเต็มให้ copy ชื่องานวิจัย และให้นิสิตแจ้งรายละเอียดของนิสิตรวมถึงงานวิจัยที่ต้องการส่ง e-mail มาที่คุณอรชร โอทองคำ orachorn@cbs.chula.ac.th โทร. 02-2185726
 • Corpus (BOL)
  คอร์พัส ฐานข้อมูลธุรกิจพร้อมระบบวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อใช้ในการประเมินโอกาสและความเสี่ยงของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด โดยเกิดจากการรวมฐานข้อมูลที่สำคัญจากหลายแหล่งเข้าไว้ด้วยกันถึง 4 โมดูล เพื่อให้เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ด้วยการรวมเอาเทคโนโลยีของระบบวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผนวกเข้ากับฐานข้อมูลงบของนิติบุคคลทั่วประเทศที่มีการเก็บข้อมูลย้อนหลังเป็น Historical Data ทำให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของนิติบุคคลได้อย่างละเอียด สามารถอ่านเข้าใจง่ายและนำไปตัดสินใจได้ทันต่อเหตุการณ์ ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการตัดสินใจของคุณต้องแข่งกับเวลา การตัดสินใจที่ช้ากว่าคู่แข่งเพียงก้าวเดียวอาจก่อให้เกิดการสูญเสียโอกาสที่มีค่ามหาศาลได้ คอร์พัส ประกอบด้วยข้อมูลนิติบุคคลกว่า 1,000,000 บริษัททั่วประเทศ ครอบคลุมทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม เข้าถึงได้ด้วยเครื่องมือในการค้นหาที่คัดกรองได้อย่างละเอียด และฟังก์ชั่นอื่นๆ มากมาย ซึ่งในปัจจุบัน คอร์พัสมีสมาชิกผู้ใช้บริการที่เป็นทั้งพนักงานระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูงจากธุรกิจชั้นนำมากกว่า 50,000 ราย ซึ่งยืนยันได้ว่า คอร์พัส เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้านระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
  นิสิตสามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่ห้องสมุดคณะฯ เท่านั้น

ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster