ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
สถานที่ตั้ง

อาคารไชยยศสมบัติ 2 ห้อง 312 ชั้น 3
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

0-2218-5821

เวลาเปิดบริการ

จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

บริการ

1. บทเรียนเสริมสำหรับนิสิตเรียนรู้ด้วยตนเองในรายวิชาต่าง ๆ ที่อาจารย์ผู้สอนกำหนด
2. ฐานข้อมูลสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในคณะฯ
3. สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยี ได้แก่ เทปเสียง วีดีโอ [ คลิกดูรายชื่อสื่อ ]
4. คอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง พร้อมโปรแกรม TELL ME MORE
5. บริการมุมหนังสือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระเบียบการเข้าใช้

1. SCAN บัตรประจำตัวนิสิต (Smart Card)  ทุกครั้งที่เข้าใช้ศูนย์
2. ลงชื่อในแบบฟอร์มก่อนใช้คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนรู้
3. วางกระเป๋า และเอกสารบนชั้นที่จัดไว้ให้ ของมีค่าให้นำติดตัวไปด้วย
4. ติดต่อขอใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่เคาน์เตอร์และส่งคืนอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่หลังใช้เสร็จแล้ว
5. ใช้วัสดุการศึกษาหรือโสตทัศนูปกรณ์ที่จัดไว้ให้ในศูนย์ฯ เท่านั้นและใช้อย่างระมัดระวัง
6. ไม่อนุญาตให้นำวัสดุการศึกษาหรือโสตทัศนูปกรณ์ใด ๆ ออกจากศูนย์ฯ
7. งดส่งเสียงดังและโปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อให้บริการศูนย์ฯ มีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster