สถานที่ตั้ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 7 และ 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์
งานบริการตอบคำถาม 0-2218-5726
งานวารสาร 0-2218-5728
งานบริการยืม-คืน 0-2218-5729
บรรณารักษ์ห้องสมุด 0-2218-5725
แผนที่
ขอบคุณที่ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2218-5726 Contact webmaster