สถานที่ตั้ง

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 7 และ 8
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

Google MAP
map


โทรศัพท์
หัวหน้าห้องสมุด 0-2218-5726
งานวารสาร 0-2218-5728
งานบริการยืม-คืน 0-2218-5729
บรรณารักษ์ห้องสมุด 0-2218-5725
บริการตอบคำถาม 0-2218-5725-26

แผนที่
google tweeter